542-0707/02 – Mining III (H III)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
KRY40 prof. Ing. Václav Kryl, CSc.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SPI74 Ing. Ota Špinka
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student study to clasify of types of organizational structures (main principles of layout of mine) and to identify their strong and weknees sides.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

The subject is the one of the three volumes of the “Mining I – III”. The mining subjects deals with a global summary of problems in the surface and deep mining. The volume III contents information about preliminary and operational designing of raw materials mining include safety arrangement in particulars stages. Students are introducing with legislation related to the mining processes, the main principles of layout of mine, preparation and operation of surface and deep mining, and last but not least.

Compulsory literature:

Lát, J., Iliev I., Manual of underground coal mining methods. DOT Ostrava maránské hopry, ČR, 1993

Recommended literature:

==============================

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 15. Legislativa k projekční činnosti prováděné hornickou činností či činnosti prováděnou hornickým způsobem. 16. Souhrnná důlně-geologická dokumentace k projekční činnosti na dolech a lomech. 17. Stanovení kapacity a základních parametrů lomů. 18. Zásady projektování otvírky lomů, pojem otvírky a volba místa otvírky. 19. Otvírka bez zářezu, otvírky jednotlivými zářezy. 20. Hlavní zásady volby dobývací, dopravní a zakládací technologie. 21. Obecné zásady pro stanovení parametrů výsypek a odvalů uhelných a neuhelných lomů. 22. Strategie odrubávání zásob na dolech uhelných i rudných. 23. Způsoby řešení horizontální z vertikální dopravy. 24. Zásady pro přípravu výroby v hlubokých dolech. 25. TH ukazatelé, charakterizující celkovou koncepci dolu. 26. Plány OPD, důlně-technické plány a technologické postupy. 27. Technické prostředky pro konzervaci a likvidaci dolů, základní legislativa. 28. Plány likvidace dolů a lomů, plány a projekty sanací a rekultivací postexploatačních ploch po hlubinné i lomové těžbě.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner