542-0711/01 – Mechanics of Rocks and Rock Massif (MHHM)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIH30 Ing. Petr Michalčík
PET40 prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je naučit studenty pochopení základních jevů odehrávajících se v horském masivu hlavně v průběhu jeho exploatace na základě zjišťování fyzikálních, mechanických, reologických a technologických vlastností hornin, modelování a vyhodnocení geomechanického monitoringu. V oblasti mechaniky horského masivu z popisu geostatického a původního napěťového stavu. Vysvětlení změn, napěťového a přetvárného stavu horského masivu při vedení důlních děl, možností matematického a fyzikálního modelování, měření geomechanických charakteristik horského masivu a geomechanického monitoringu.

Compulsory literature:

Petroš,V.: Vlastnosti hornin a horského masivu. Skripta pro specializační studium „Hornická geomechanika a geofyzika“, ES VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80- 7078-720-1 Petroš,V.: Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně- geologických podmínkách. Skripta pro rekvalifikační studium „Hornické inženýrství, ES VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80-7078-753-8 Vavro,M., Hofrichter,P., Petroš,V.: Mechanika hornin a masivu. Skriptum ES VŠB Ostrava, 1988 Petroš,V., Müller,K., Knejzlík,K.: Geomechanický a geofyzikální monitoring. skripta pro specializační studium „Hornická geomechanika a geofyzika“, ES VŠB – TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-768-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Hornina jako trojfázový systém, vztah horský masivu – horninový vzorek – zkušební tělísko. 2. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti hornin. 3. Zdroje pevnosti hornin, způsoby rozrušování hornin při různých druzích namáhání. 4. Pevnost hornin při různých způsobech namáhání. 5. Přetvárné vlastnosti hornin. 6. Reologické vlastnosti hornin a reologické modelování. 7. Mezní stavy hornin, rozložení napětí v obecné rovině. 8. Technologické vlastnosti hornin. 9. Charakteristika geostatického a původního napěťového stavu. 10. Změny v horském masivu po vytvoření dlouhého důlního díla. 11. Klasifikace efektivního nadloží a podloží, klasifikace horského masivu. 12. Faktory ovlivňující vznik anomálních geomechanických jevů. 13. Modelování v geomechanice. 14. Geomechanický monitoring.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 19  0
                Project Project 7  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner