542-0735/04 – Štěrkovny, pískovny, lomy (ŠPL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí problematiky dobývání soudržných a nesoudržných surovin včetně jejich úpravy a využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači budou seznámeni se základy exploatace nerostných užitkových surovin na uhelných, rudných a nerudních lokalitách při hlubinném a lomovém dobývání, volbou dobývacích metod ovlivněných úložně-geologickými podmín- kami. Dále budou seznámeni se základní otvírkou ložisek nadúrovňových, úrovňových a podúrovňových, volbou dobývacích, dopravních a zakládacích mechanizmů na hlubinných dolech a lomech a se zahlazením důsledků hornické činnosti po ukončení těžeb na těžebních lokalitách.

Povinná literatura:

Kryl,V., Vavruška,O. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1997 Kryl V. , Vavruška O.: Základy lomařství 2000 Dojčár O.:Dobývanie a spracovanie kameňa 1983

Doporučená literatura:

Horní zákon 44/1988 ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. Grygárek,J., Kryl,V.: Systémy otvírky a přípravy ložisek. Institut hornického inženýrství HGF VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2000, str. 87

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek Přednáška: 1. Systémy dobývacích prací ve štěrkovnách, pískovnách a ostatních lomech. Báňsko-technické podmínky, charakteristika těžebních lokalit. 2. Vedení skrývkových prací na lomových provozech. Zakládání odvalů a výsypek. 3. Rozpojování soudržných, skalních hornin v kamenolomech. Použití vrtacích lomových souprav. 4. Sekundární rozpojování nadměrných kusů rubaniny, stanovení kusovitosti rubaniny. 5. Těžební metody hromadné těžby v kamenolomech.. 6. Technologická doprava v kamenolomech.. 7. Těžební metody dobývání bloků. 8. Technologie zpracování bloků pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. 9. Těžební metody dobývání v hliništích, jílovištích, 10. Technologie dobývání ve štěrkopískovnách a pískovnách suchou cestou. 11. Technologie dobývání ve štěrkopískách a pískovnách z vody. 12. Systémy technologické dopravy ve štěrkopískovnách a pískovnách. 13. Technologické procesy úpravy kameniva. 14. Pomocné provozy. Doplňková mechanizace. 15. Bezpečnost, humanizace technologických procesů. Zahlazení lomové činnosti a ochrana životního prostředí štěrkoven, pískoven a ostatních lomů. Cvičení: V průběhu semestru procházejí posluchačů několika formami cvičení. Cílem cvičení je prohloubení poznatků z přednáškové činnosti. Formy cvičení jsou laboratorní (laboratoře geomechaniky), výpočetní a praktické poznáním provozu štěrkovny, pískovny, kamenolomu. Výpočetní forma cvičení bude zaměřena na: - stanovení báňsko-technických podmínek pro jednotlivé typy ložisek - rozbor provozních situací podle mapových podkladů, stanovení postupu porubních front - schémata jednotlivých těžebních a dopravních komplexů - stanovení výkonností těžebních a dopravních celků - podklady a ukázky z lomových provozů, promítání videozáznamů z jednotlivých technologií těžby a dopravy souvrství, příklady nasazení těžeb, dopravních a úpravnických zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku