542-0736/01 – Hydrogeology and Drainage (HO)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Václav Kryl, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

Basic assessment of hydrodynamic structures in rock massif. Flow of underground waters. Methods of determining of basic hydraulic properties of rocks and soils. Hydrogeological systems and calculations. Hydrogeological survey in pits, deep and underground mines, tunnels. Active and passive protection against water. Design and calculation of safety dams. Pumps and pumping stations in mines. Elimination of negative influences of pumping the mine waters, environmental protection. Drainage of mines and quarries.

Compulsory literature:

Homola,V., Grmela,A.: Hydrogeologie – I. díl. Skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava. 1987 Homola,V., Grmela,A.: Geologie kapalin a plynů – 2. část. Hydrogeologie – 2. díl. Skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1991 Homola,V., Grmela,A.: Cvičení z hydrogeologie – 1. díl. Skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1984 Milič,J., Endel,K., Gondek,H.: Odvodňování lomů a dolů. SNTL Praha, Praha, 1989 Žůrek,P., Maršálek,Z.: Dobývání uhelných slojí v oblastech s nebezpečím průvalů vod. Skriptum ES VŠB – Ostrava, Ostrava, 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Hydrosféra a voda v horninách. Základní pojmy podzemní hydrauliky. 2. Hydraulické vlastnosti podzemních tekutin. Fyzikální, senzorické a chemické vlastnosti podzemních vod. Hydrochemické klasifikace podzemních vod. 3. Vlastnosti a charakteristiky zvodnělých systémů. 4. Darcyho zákon filtrace a základy proudění podzemních vod. Geohydrodynamické systémy s volnou a napjatou hladinou. 5. Neustálené proudění. Hydrodynamické zkoušky. Režim podzemních vod. 6. Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly. HG průzkum ložisek nerostných surovin a úkoly hydrogeologie při jejich těžbě. 7. Ochrana kvality podzemních vod. Přehled právních předpisů a norem. 8. Hydrogeologické a hydrologické poměry uhelných a nerudných ložisek ČR. 9. Zdroje nebezpečí průvalů podzemních a povrchových vod, důlní vody. 10. Ochrana pracovišť proti průvalu vod na hlubinných dolech a lomech. 11. Zajištění bezpečnosti práce v oblastech zvodnělých horizontů. 12. Dimenzování odvodňovací soustavy na hlubinných dolech. 13. Dimenzování odvodňovací soustavy na lomech. 14. Odvodňování předpolí lomů, výsypek a odvalů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner