542-0904/02 – Optimalizace lomu (OL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podrobné obeznámení studentů s procesem návrhu otvírky, přípravy a dobývání na povrchových lomech s ohledem na racionální provádění těchto činností. Součástí předmětu jsou zásady řešení střetů zájmů při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Posluchač si prohlubuje poznatky o základních kritériích pro projektování lomové činnosti v jednotlivých procesech a etapách rozpoje lomů. Způsoby otvírky lomu či rozšíření dobývacího prostoru, problematika likvidace lomových provozů se širokou návazností na střety zájmů.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V.: Systémy otvírky a přípravy ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, IHI, Ostrava, 2000, 87 s. Kolektiv autorů: Hornická příručka, I.-III.díl, SNTL/ALFA, Praha, 1973-1974 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. Svoboda,I.: Aktualizovaný vzorový technický projekt likvidace povrchového dolu (lomu) a sociální program, zpracováno pro MPO ČR, R-Princip Most, Most 1997, 97 s.

Doporučená literatura:

Periodika: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Braunkohle, Ugoľ Zákony ČR a vyhl. ČBÚ k problematice projekce a likvidace lomů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prohloubení poznatků o základních kritériích pro projektování lomové činnosti v jednotlivých procesech a etapách rozpoje lomů. Způsoby otvírky lomu či rozšíření dobývacího prostoru, problematika likvidace lomových provozů se širokou návazností na střety zájmů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do problematiky lomového dobývání ložisek. Dělení dobývání dle různých hledisek. 2) Nerostné suroviny, charakteristika ložisek, geologické, hydrologické a stratigrafické podmínky, ovlivňující těžbu ložisek nerostných surovin. 3) Základní názvy a technické pojmy z lomového dobývání, stanovení průzkumného území, chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru. Podmínky využívání nevyhrazených nerostů. 4) Skrývkové práce, výsypkové a odvalové hospodářství - mechanizace, druhy, zakládání, stabilita včetně návrhů časových postupů před dobývacími řezy. 5) Metody rozpojování - trhací práce, rýpadla. Rozbory konkrétních situací při provádění trhacích prací. 6) Lomové dobývání uhelných a rudných ložisek, specifikace technologických procesů a náležitosti technologického postupu. 7) Způsoby a popis technologické dopravy na lomech. Rozbory konkrétních situací jednotlivých způsobů dopravy. 8) Základní úpravnické procesy. Rozbory a návrhy stabilních resp. mobilních úpravárenských linek. 9) Dobývání v obtížných podmínkách. Rozbory podmínek dobývání při výskytu pevných a velmi pevných poloh, při existenci hlubinných děl při povrchové těžbě, zvodnělých horizontů, nestabilních řezů apod. 10) Odvodňování lomu. Návrhy a způsoby překládky vodních toků, budování hrází a odvodňovacích příkopů. Hydromonitoring. Ochrana léčivých vodních zdrojů před následky dobývání. 11) Pomocné a doplňkové práce v závislosti na ostatních technologických procesech. 12) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při lomovém dobývání nerostů včetně návrhů na řešení neodstranitelných rizik. 13) Zahlazení lomové činnosti - sanace a rekultivace. Návrhy včetně výpočtu finančních rezerv. 14) Nakládání s těžebním odpadem a OŽP při lomovém dobývání. Podmínky pro zřízení a provoz úložných míst.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku