542-0910/01 – Technology of Open-pits incoherent deposits (TLDN)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRY40 prof. Ing. Václav Kryl, CSc.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 20+0
Part-time Credit and Examination 20+0
Distance Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

......................................................................................

Teaching methods

Individual consultations
Other activities

Summary

Charakteristika a rozdělení nesoudržných užitkových surovin. Základní procesy spojené s těžbou, přípravou a úpravou těchto surovin. Odvalové hospodářství lomů a těžeben. Mechanizace jednotlivých procesů. Dobývání ložisek nerostných surovin z vody.

Compulsory literature:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s. Tvrzský,J. a kol.: Stroje v kamenoprůmyslu, učebnice MŠ čj. 30507/73-211, SNTL Praha, Praha, 1975, 450 s. Periodika: Těžební Unie Silikátového svazu, Kámen

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Charakteristika a rozdělení nesoudržných nerostných surovin, výskyt, lokalizace. 2. Podmínky a zvláštnosti ovlivňující technologii dobývání, stabilitu řezů a vedení porubních front. 3. Skrývkové a zemní práce na ložiskách. 4. Technologie dobývání nesoudržných užitkových surovin ve stěnových a jámových lomech nad hladinou spodní vody – suchá cesta. 5. Technologie dobývání nesoudržných užitkových surovin pod hladinou spodní vody – mokrá cesta – dobývání z vody. 6. Těžební stroje a zařízení pro technologii dobývání surovin z vody. 7. Technologická doprava surovin při suché a mokré cestě dobývání. 8. Předúprava a úprava nesoudržných užitkových surovin. 9. Odvalové, kalové a vodní hospodářství na těžebnách nesoudržných užitkových surovin.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner