542-0939/01 – Technologies of Waste Deposition to Mined Out Spaces (HGF)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will learn how to classify the basic types of organizational structures in the subject Technologies of waste and how to identify their strengths and weaknesses. The aim is to define and reproduce facts, to interpret acquired pieces of information in new situations and to compare them. Subsequently, the students will learn how to analyse information, connect pieces of information, order information according to importance and use it in experiments and synthesis with a view to definite recommendations.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět je zaměřen na odpady, které vznikají při hlubinné i povrchové těžbě na ložiskách uhelných, rudných, nerudných i uranových a možnostmi jejich případného využití. V návaznosti na tyto skutečnosti budou rozebrány způsoby jejich uložení na povrchu i v podzemí tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního prostředí.

Compulsory literature:

Grygárek,J., Kryl,V. a kol.: Odpady z těžby a zpracování surovin. Učební text Institutu hornického inženýrství HGF VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, ISBN 80- 7078-516-0, 54 s. Dirner,V. a kol.: Ochrana životního prostředí, MŽP ČR Praha, 1998, ISBN 80- 7078-490-3, 333 s.

Recommended literature:

Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2006, str. 174, ISBN 80-248-0737-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Hlušiny a odpady, vznikající v souvislosti s uhelným, rudným, nerudným a uranovým hornictvím. 2. Využití hlušin z hornické činnosti na hlubinných dolech uhelných. 3. Základka jako specifická možnost uložení hlušin do podzemí uhelných dolů. 4. Využití hlušin z hornické činnosti na hlubinných dolech rudných a nerudných. 5. Základka z flotačních hlušin na rudách – rozbor možností a aplikace. 6. Možnosti využití popílku pro technologické účely v hlubinných dolech. 7. Využití hlušin a odpadů z těžeb a zužitkování surovin uhelných lomů. 8. Využití odpadů a odvalů na neuhelných lomech. 9. Vnější a vnitřní výsypky na uhelných lomech – využití, sanace a rekultivace. 10. Odvalové hospodářství a odkaliště na hlubinných dolech. 11. Možnosti využití důlních prostor a děl pro ukládání odpadů. 12. Jaderné odpady – jejich zdroje, druhy a vlastnosti, skladování a ukládání.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.