542-0944/01 – Odpady z hornické činnosti a jejich využití (HGF)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Odpady z hornické činnosti a jejich využití a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Zdroje odpadů vzniklých při těžbě na uhelných a neuhelných lomech. Výsypky, odvaly, odkaliště. Charakteristika odpadů ve vztahu k jejich zakládání na úložištích. Odpady vznikající při těžbě na hlubinných dolech. Možnosti využití odpadů pro komerční účely při likvidaci vyrubaných prostorů Legislativa.

Povinná literatura:

Grygárek,J. et al.: Odpady z těžeb a zpracování surovin. Učební texty IHI, VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-516-0, 54 s. Mann,J. et al.:Velkoobjemová technologie úpravy pevných produktů spalování z energetických, teplárenských a jiných zdrojů a výroby pro povrchové hornictví. Reichmann,F.:Vliv těžby na životní prostředí České republiky. Vydavatelství Českého geologického ústavu Praha, 1992, ISBN 80-7075-113-4 Požár,J., Grygárek,J.: K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum č. 2/2001 Sb., Zákon o ochraně krajiny č.114/1992 Sb., O posuzování připravovaných staveb – č.244/1992 Sb., všechny ve znění pozdějších novel. Zákon o odpadech

Doporučená literatura:

Projekt řešení PZ-01/23 pro MPO ČR, VÚHU, a.s. Most, Most, 2000 Horní zákon – č.44/1988 Sb., Zákon o vodách č.138/1973 Sb., Stavební zákon č.50/1976 Sb., Nakládání s odpady č.238/1991 Sb., Zákon o odměně ŽP č.17/1992 Sb., Zákon o ochraně krajiny č.114/1992 Sb., O posuzování připravovaných staveb – č.244/1992 Sb., všechny ve znění pozdějších novel. Zákon o odpadech č.125/97 Vyhlášky ČBÚ č.104/1998 Sb. o ohlašování prací; č.26/1988 Sb.- BP pro lomy, č.22/1988 Sb. – BP pro hlubinné doly, č.324/1990 Sb. – BP při stavebních pracích, č.15/1994 Sb. – vydání oprávnění k HČ a ČPHZ – všechny ve znění pozdějších novel.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Zdroje a charakteristika odpadů při těžbě na uhelných lomech. 2. Zdroje a charakteristika vzniklých odpadů při těžbě na kamenolomech při suché a mokré cestě úpravny užitkových surovin. 3. Zdroje a charakteristika vzniklých odpadů při těžbě nesoudržných užitkových surovin a při těžbě z vody – z řek a jezer. 4. Využití prostorů vnějších a vnitřních výsypek lomů k ukládání průmyslových, komunálních i toxických odpadů, podmínky. 5. Využití zbytkových jam po hornické činnosti resp. činnosti prováděné hornickým způsobem – uhelné lomy, hliniště, jíloviště aj. 6. Využití odpadů z těžeb umístěných v odvalech a odkalištích, recyklace surovin. 7. Hlubinné hornictví uhelné a odpady z těžeb. 8. Hlubinné hornictví rudné, nerudné a uranové a odpady z těžby. 9. Využití hlušin z hornické činnosti v hlubinných uhelných dolech. 10. Využití hlušin vznikajících v souvislosti s dobýváním rudných a nerudných ložisek. 11. Praktické využití popílků v hlubinných dolech. 12. Možnosti využití důlních prostorů po hornické činnosti pro ukládání odpadových materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku