542-0945/01 – Odvodňování dolů a lomů (HGF)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je v návaznosti na získané znalosti v oblasti hydrogeologie aplikace řešení problematiky odvodňování dolů a havarijních situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Základy hodnocení geohydrodynamických struktur a jejich význam při klasifikaci horninového masivu. Proudění podzemních vod v horninovém prostředí, metody zjišťování základních hydraulických vlastností hornin a zemin. Hydrogeologické systémy a jejich režim, rovnice hydrologické bilance a její prvky. Hydrogeologický průzkum a jeho úkoly. Hydrogeologie je účelově zaměřena zejména na problematiku odvodňování stavebních jam, povrchových lomů a hlubinných dolů, tunelů apod. Způsoby aktivní a pasivní ochrany před nenadálými průvaly vod ze zvodnělých horizontů do provozovaných důlních děl. Požadavky na důlní díla. Statické a dynamické dimenzování hrázových objektů. Umísťování čerpadel a čerpacích stanic v důlních provozech dolů a lomů Ekologické dopady čerpání důlních vod do vodosečí a způsoby eliminace negativních vlivů Projekce odvodňovací soustavy na lomech. Odvodňování předpolí lomů, skrývkových řezů, řezů užitkových surovin, výsypkových a odvalových těles.

Povinná literatura:

Homola,V., Grmela,A.: Geologie kapalin a plynů – 2.část, Hydrogeologie – II.díl, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1991 Homola,V., Grmela,A.: Cvičení z hydrogeologie – I. díl, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1984 Milič,J., Endel,K., Gondek,H.: Odvodňování lomů a dolů, SNTL Praha, Praha, 1989 Žůrek,P., Maršálek,Z.: Dobývání uhelných slojí v oblastech s nebezpečím průvalů vod, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993 Homola,V., Grmela,A.: Hydrogeologie – I.díl, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1987

Doporučená literatura:

Milič,J.: Odvodňování lomových polí, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Hydrosféra a voda v horninách. Základní pojmy podzemní hydrauliky. 2. Hydraulické vlastnosti podzemních tekutin. Fyzikální, senzorické a chemické vlastnosti podzemních vod. Hydrochemické klasifikace podzemních vod. 3. Vlastnosti a charakteristiky zvodněných systémů. 4. Darcyho zákon filtrace a základy proudění podzemních vod. Geohydrodynamické systémy s volnou a napjatou hladinou. Neustálé proudění. Hydrodynamické zkoušky. Režim podzemních vod. 5. Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly. HG průzkum ložisek nerostných surovin a úkoly hydrogeologie při jejich těžbě. 6. Ochrana kvality podzemních vod. Přehled právních předpisů a norem. 7. Hydrogeologické a hydrologické poměry uhelných, rudných a nerudných ložisek ČR. 8. Zdroje nebezpečí průvalů vod podzemních a povrchových vod, důlní vody. 9. Ochrana pracovišť proti průvalu vod na hlub. dolech a lomech. 10. Zajištění bezpečnosti práce v oblastech zvodnělých horizontů. 11. Dimenzování odvodňovací soustavy na hlubinných dolech a lomech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.