542-0950/01 – Mine Ventilation (DV)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 20+0
Part-time Credit and Examination 20+0
Distance Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The basic principles of aerodynamics are explained as a basis for understanding the process of underground air flow and ability to perform the relevant calculations and solving the mine ventilation networks.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

The subject deals with the main and auxiliary mine ventilation, including the ventilation of dead end mine workings and the optimization of mine ventilation. The basic principles of aerodynamics are explained as a basis for understanding the process of underground air flow and ability to perform the relevant calculations and solving the mine ventilation networks. Natural and thermal air flows, fluctuations of quarry air characteristics, basics of meteorology and force ventilation of opencast mine ventilation are discussed as well.

Compulsory literature:

MCPHERSON, M. J.: Subsurface ventilation and environmental engineering, London, 2007 (elektronická podoba)

Recommended literature:

PROKOP, P.: Větrání hlubinných dolů, skripta VŠB – TU Ostrava, 1985

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Způsoby a systémy větrání dolů, vedení, dělení a rozvádění větrů ve větrní oblasti, SVO, na prac. systémy a schémata větrání porubů, hlavní větrání: zařízení pro hlavní větrání, ventilátorové stanice, zařízení pro zavádění a regulaci důl. větrů, aktivní a pasivní regulace, větrní ztráty, přisávání větrů, koeficienty využití 2. Ekonomická náročnost větrání, energetická náročnost hlavního větrání, ekonomika separátního větrání, význam a úloha větrání v současném hornictví, výklad základních pojmů, systémy a způsoby větrání dolů, škodliviny v důlních ovzduších a jejich zjišťování, složení důlních větrů podle požadavků hygienických norem a bezpečnostních předpisů 3. Laminární a turbulentní proudění vzdušin, difuze a její monitorování, určování aerodynamických odporů, přirozený vztlak a umělé větrání 4. Větrní rozvaha dolu jako komplex údajů o větrních, plynových a mikroklimatických poměrech, části větrní rozvahy, mapová dokumentace, parametry větrání Q, p, R, A, aj. – jejich stanovení a hodnocení, separátní větrání, mikroklima, plynové poměry, kritiky sítě, návrhy na zlepšení celkového stavu větrání 5. Hlavní větrání dolů: systémy větrání větrní oblasti, systémy a schémata větrání SVO, systémy a schémata větrání porubů (U, Y1, Y2, H, Z, W, ZZ) – výhody a nevýhody, větrání ostatních důlních děl, aplikace systémů a schémat větrání SVO a porubů při současném působení nepříznivých vlivů (prašnost, teplota, metan, zápary, otřesy, aj. 6. Hlavní důlní ventilátory: uspořádání ventilátorových stanic, charakteristiky ventilátorů, větrní kanály, ztráty přisáváním, regulace ventilátorů, spolupráce ventilátorů, spolupráce hlavního a pomocného ventilátoru, praktická aplikace, příklady a řešení konkrétních situací 7. Separátní větrání: postup při návrhu a projektu sep. větrání, propočet netěsných lutnových tahů, ventilátory separátního větrání, charakteristiky lutnových ventilátorů, lutny, druhy luten, lutnové tahy, těsnost lutnových tahů, praktická aplikace, příklady řešení separátního větrání sacího, foukacího, kombinovaného, modifikace kombinovaného separátního větrání 8. Optimalizace hlavního větrání, optimalizace separátního větrání, energetické náročnost hlavního a separátního větrání, snižování energetické náročnosti, praktická aplikace 9. Automatizace ve větrání: snímání potřebných parametrů, přenos informací, zpracování měřených veličin, využívání získaných údajů k řízení větrání, praktická aplikace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P1701) Physics P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P2110) Geological Engineering P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P3904) Engineering Ecology P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P3925) Management of Industrial Systems P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P2102) Mineral Raw Materials P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry P Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.