542-0953/01 – Bezpečnostní rizika v hornictví (BRH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zkoumání rizik nevhodného složení ovzduší, riziko prašnosti, riziko výbušnosti plynů, par a prachů, riziko důlních požárů, riziko ionizujícího záření, hygienická rizika, ostatní rizika. Interakce adaptačních vlivů ke komplexu objektivně působících rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá riziky hornické činnosti a taktéž činnosti prováděné hornickým způsobem, dále prací v podzemí a možnostmi jejich masivní eliminace. Důraz je kladen na specifikaci rozdělení těchto rizik do dvou základních skupin, a to do přírodních rizik a rizik technických. Všechna rizika a jejich eliminace podléhají bezpečnostním předpisům a dalším souvisejícím právním aktům, kdy je třeba rizika vyhledávat a jejich závažnost je nutno vyhodnocovat. Vše pak vyúsťuje do oblasti báňského záchranářství, kde jsou probírány jednotlivé základní záchranářské činnosti včetně organizovaní báňské záchranné služba na území ČR.

Povinná literatura:

ZAPLETAL, Pavel, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Pavel PROKOP a Julie PROKOPOVÁ. Problematika výstupu důlních plynů na povrch. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-96-5 FASTER, P., a kol.: Báňské záchranářství I. Montanex, Ostrava 2000. FASTER, P., a kol.: Báňské záchranářství II. Montanex, Ostrava 2004. KIRCHESTEIGER, C.: Risk Assessment and Management in the Contex of the Slovesi II Directive, Elsevier, 1998

Doporučená literatura:

KOUDELKOVÁ, Jaroslava, Pavla OBRUČNÍKOVÁ, Pavel PROKOP a Antonín BÁRTA. Analýza a hodnocení rizik souvisejících s útlumem těžby. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-94-9. VRBOVÁ, Magda, Jaroslava KOUDELKOVÁ a Pavel PROKOP. Bezpečnostní rizika související s důlními plyny a opuštěnými díly v podzemí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-95-7. OTÁHAL, A., PROKOP, P.: Technika bezpečnosti, skripta VŠB, Ostrava 1992 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0198-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rizika hornické činnosti a jejich ovládání 2. Nebezpečí plynů v důlním ovzduší, charakteristické příčiny vzniku nebezpečných stavů a jejich zvládání, ovládání výstupu metanu, důlní degazace pro poruby, dlouhá díla, degazační střediska, aerodynamika závalových prostorů 3. Prognóza plynodajnosti svislých a horizontálních děl a porubů, metanové vrstvy 4. Nebezpečí uhelného a horninového prachu, výbuchy uhelného prachu, mechanismus výbuchů, technická opatření k likvidaci prašnosti, zavlažování uhelných slojí a okolních hornin, opatření proti vzniku výbuchů a přenosu výbuchů 5. Ochrana před hlukem a vibracemi 6. Riziko nevhodného osvětlení důlních pracovišť 7. Plynodynamické jevy – otřesy, průtrže hornin a plynů, podmínky vzniku, prognóza, aktivní prostředky k předcházení vzniku 8. Důlní požáry endogenní a exogenní, jejich zjišťování a zdolávání 9. Ohrožení průvaly vod a bahnin, podmínky vzniku, technická opatření na předcházení průvalu 10. Požáry v podzemí, teorie samovznícení, ochrana proti ohni a záparu v podzemí 11. Zdolávání důlních požárů – taktika, inertizace 12. Stavba hrází, typy hrází a jejich vybavení 13. Taktika záchranářské akce při různých typech nehod v podzemí, sebezáchranné přístroje, technické vybavení záchranářů, využití výpočetní techniky v oblasti větrání a báňského záchranářství 14. Nejnovější poznatky z oboru, ekonomické důsledky mimořádných událostí a havarijních situací na nebezpečnost provozu dolu, vybrané partie, nejnovější informace z konferencí, seminářů, výsledky výzkumných prací u nás a v cizině v oblasti větrání a záchranářství

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.