542-0955/01 – Air Conditioning of Deep-Mines (KHD)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 20+0
Part-time Credit and Examination 20+0
Distance Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Basic terms. Importance of air conditioning in deeper mines. Risks connected with unsuitable microclimatic conditions. Effect on human health and performance. Methods of measuring and assessing the microclimatic conditions. Admissible limits of microclimatic quantities. Thermal and calorific balance of deep mine. Degree of climatic difficulty. Thermal fluctuations of mine air – sources of heat, cold, and humidity; calculations. Projecting of cooling equipment – air conditioning diagrams, calculation of needed cooling output, losses of the cooling output. Waste heat.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Other activities

Summary

Basic terms. Importance of air conditioning in deeper mines. Risks connected with unsuitable microclimatic conditions. Effect on human health and performance. Methods of measuring and assessing the microclimatic conditions. Admissible limits of microclimatic quantities. Thermal and calorific balance of deep mine. Degree of climatic difficulty. Thermal fluctuations of mine air – sources of heat, cold, and humidity; calculations. Projecting of cooling equipment – air conditioning diagrams, calculation of needed cooling output, losses of the cooling output. Waste heat.

Compulsory literature:

MCPHERSON, M. J.: Subsurface ventilation and environmental engineering, London, 2007 (elektronická podoba)

Recommended literature:

CHYSKÝ,J.: Klimatizace - vyd přeprac.. - Praha : vydavatelství ČVUT, 1973 - 256 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu. Význam klimatizace s postupem dolů do velkých hloubek. Vymezení základních pojmů. Základní matematické a fyzikální vztahy používané v klimatizaci dolů 2. Riziko nevhodného mikroklimatu: Působení mikroklimatu na člověka. Způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. Přípustné hranice mikroklimatických podmínek u nás, ve světě 3. Tepelná a teplotní bilance dolu. Zdroje oteplování ochlazování větrů. Stupeň klimatické obtížnosti 4. Výzkum teplotních polí: Měření původních teplot hornin. Výsledky VV činnosti institutu, spolupráce s ÚG AV ČR 5. Metodiky výpočtu teplotních změn větrů: Teplotní změny ve svislých dílech (vtažných jámách). Teplotní změny v důlních dílech s průchodním větrním proudem. Teplotní změny v separátních větraných dílech. Metodika výpočtu VVUÚ, ÚG AV ČR, HGF VŠB - TU Ostrava 6. Kondiciování důlního ovzduší: Přirozené způsoby zlepšování důlního mikroklimatu (Intenzifikace větrání, omezování zdrojů tepla a vlhkosti, sestupné vedení větrů aj.) 7. Strojní chlazení důlních větrů: Přehled techniky chlazení. Možné principy a způsoby chlazení. Aplikace v dolech 8. Chladicí zařízení s parním oběhem: Části chladicích zařízení. Chlad, kompresory, výparník, kondenzátory, chladiče větrů. Ventilátory, čerpadla, potrubí, armatury chladicí zařízení 9. Chladicí zařízení pro doly: Systémy chlazení, schémata chlazení. Mobilní chladicí zařízení, stacionární chladicí zařízení. 10. Typy chladicích zařízení v našich dolech. Požadavky na chladiva 11. Základy projektování klimatizace v důlních podmínkách. Stanovení potřebných chladicích výkonů. Stanovení potřebného rozsahu klimatizace. Hodnocení chladicích zařízení 12. Bezpečnostní předpisy, výnosy k problematice klimatizace v dolech 13. Snižování energetických nároků na klimatizaci. Moderní progresivní technika při řešení důlní klimatizace 14. Novinky z oboru klimatizace, poznatky z konferencí, seminářů tématicky zaměřených na problematiku důlní klimatizace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner