542-0958/02 – Větrání dolů a podzemních děl (VDaPD)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí větrání dolů a podzemních děl, jako jsou ražené štoly, tunely nebo kolektory na základě zákonů aerodynamiky, zákonů proudění a výměny látek. Velký důraz je kladen na využití nových sofistikovaných metod pro řešení větrních sítí a nových SW pro výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá základními důvody a principy větrání dolů a podzemních prostor, větráním hlavním a výpomocným, dále větráním neproražených důlních děl a jejich optimalizací. Vychází se ze základních zákonů aerodynamiky s cílem umět a znát problematiku příslušných výpočtů pro doly, tunely a velkoprostorová podzemní díla. Z hlediska bezpečnosti pak řešením požární ochrany tunelů a velkoprostorových podzemních děl. Pro řešení otázek větrání využívají nové sofistikované výpočetní programy a taktéž CFD modelování.

Povinná literatura:

PROKOP, P.; ADAMUS, A.; MALÍČEK, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů, učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007. PROKOP, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů II., učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007. ZAPLETAL, Pavel. Addressing the Issues of Mine Ventilation in Practical Examples. Košice: Technická univerzita Košice - Fakulta BERG, 2015. ISBN 978-80-553-2260-5. McPHERSON, M. J.: Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Kluwer Academic Publishers, 1993, el.podoba 2007 (https://www.mvsengineering.com/index.php/downloads/publications)

Doporučená literatura:

PROKOP, P.; ZAPLETAL, P.: Větrání dolů a lomů, skriptum 2013, VŠB-TU Ostrava. ŠIŠKA, F.: Banské vetranie, ALFA, 1993, ISBN 80-05-01132-6 PROKOP, P.: Důlní degazace, VŠB – TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1938-9 TIEN, J.C.: Practical Mine Ventilation Engineering, Intertec Publishing Co., Chicago, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Větrání dolů a podzemních děl

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Význam klimatizace s postupem dolů do velkých hloubek. Vymezení základních pojmů. Základní matematické a fyzikální vztahy používané v klimatizaci dolů 2. Riziko nevhodného mikroklimatu: Působení mikroklimatu na člověka. Způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. Přípustné hranice mikroklimatických podmínek u nás, ve světě 3. Tepelná a teplotní bilance dolu. Zdroje oteplování ochlazování větrů. Stupeň klimatické obtížnosti 4. Výzkum teplotních polí: Měření původních teplot hornin. Výsledky VV činnosti institutu, spolupráce s ÚG AV ČR 5. Metodiky výpočtu teplotních změn větrů: Teplotní změny ve svislých dílech (vtažných jámách). Teplotní změny v důlních dílech s průchodním větrním proudem. Teplotní změny v separátních větraných dílech. Metodika výpočtu VVUÚ, ÚG AV ČR, HGF VŠB - TU Ostrava 6. Kondiciování důlního ovzduší: Přirozené způsoby zlepšování důlního mikroklimatu (Intenzifikace větrání, omezování zdrojů tepla a vlhkosti, sestupné vedení větrů aj.) 7. Strojní chlazení důlních větrů: Přehled techniky chlazení. Možné principy a způsoby chlazení. Aplikace v dolech 8. Chladicí zařízení s parním oběhem: Části chladicích zařízení. Chlad, kompresory, výparník, kondenzátory, chladiče větrů. Ventilátory, čerpadla, potrubí, armatury chladicí zařízení 9. Chladicí zařízení pro doly: Systémy chlazení, schémata chlazení. Mobilní chladicí zařízení, stacionární chladicí zařízení. 10. Typy chladicích zařízení v našich dolech. Požadavky na chladiva 11. Základy projektování klimatizace v důlních podmínkách. Stanovení potřebných chladicích výkonů. Stanovení potřebného rozsahu klimatizace. Hodnocení chladicích zařízení 12. Bezpečnostní předpisy, výnosy k problematice klimatizace v dolech 13. Snižování energetických nároků na klimatizaci. Moderní progresivní technika při řešení důlní klimatizace 14. Novinky z oboru klimatizace, poznatky z konferencí, seminářů tématicky zaměřených na problematiku důlní klimatizace

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku