544-0004/02 – Geodesy (G)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Fundamental knowledgege of geodesy and geodetic measurements

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The subject inquire geodetic minor controls, positional and altitude measurement, laying - out fundamentals and another survey activities in Civil Engineering.

Compulsory literature:

A list of recommended literature: SZENTESI, A.: Surveying Measurements, Hungarian Optical Works, L: H-1525 Budapest, 1978 WHYTE, W.; PAUL R.: Basic Surveying, 4 th. edition, Butterworth - Heinemann, Oxford, 1997 ROY, S.K.: Fundamentals of Surveying, PHI Learning Pvt. Ltd., 2004 GHILANI, D.CH.,: Adjustment Computations: Spatial Data Analysis, John Wiley and Sons, 2010 BRINKER, R.CH.; MINNICK, R.: The Surveying Handbook, Springer, 1995

Recommended literature:

Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002,http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002,http://igdm.vsb.cz Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002,http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1.Co je to geodézie (její rozdělení a úkoly). Základy kartografického zobrazení, jeho klasifikace. Souřadnicové úlohy. Mapa, její prvky a klasifikace. Jednotky používané v geodézii (úhly, délky) a jejich definice a převody. 2.Základní pojmy z teorie měřických chyb. Jejich rozdělení a odstranění. Kritéria přesnosti. Základní vztahy vyrovnávacího počtu – měření přímá stejné a nestejné přesnosti. Střední chyba mi, mx, m0. Zákon hromadění chyb a jeho význam. 3.Rozměry a tvar Země. Polohopisné a výškopisné měření – základní názvosloví. Druhy kartografických zobrazení. Souřadnicové systémy na území České republiky. Staré katastrální soustavy, JTSK, Gauss-Kruger (S-42).Listoklady. 4.Základní výpočty v síti pravoúhlých souřadnic (JTSK). I+II+III základní souřadnicová úloha. Praktické aplikace event. výpočet jednoduchých vytyč.prvků. 5.Základní geodetické úlohy. Protínání vpřed z úhlů a délek. Řešení čtyřúhelníka (orientačně) Hansenova, Pothenotova úloha 6.Určování polohy bodů polygonovým měřením. Klasifikace polygonových pořadů, výpočet a vyrovnání (přibližné metody). Podélná a příční odchylka polyg.pořadu 7.Střední chyba v poloze koncového bodu. Dovolené odchylky. Transformace souřadnic. Stabilizace a signalizace bodů. Vytyčování úhlů stálé velikosti. 8.Měření úhlů a směrů libovolné velikosti. Teodolit-hlavní součásti, podmínky správnosti, metody měření úhlů, zápisy. Měření výškových úhlů (zenit. vzdálenosti). 9.Délkové měření. Přímé měření délek a jeho systematické a nahodilé chyby. Nepřímé měření délek trigonometricky, paralakticky, optickými dálkoměry a fyzikálními metodami. 10.Výškové měření, základní pojmy, výškové systémy, metody nivelace, nivelační přístroje a pomůcky. Podmínky správnosti. Chyby nivelace (systematické a nahodilé). Nivelace hydrostatická, trigonometrická a barometrická. 11.Metody podrobného polohopisného měření. Tachymetrie. organizace prací při tachymetrickém měření- polní, výpočetní a kancelářské práce. 12.Určování ploch a objemů. Výpočet ploch z pravoúhlých souřadnic. Plochy obecně nepravidelné – nitkový a polární planimetr.Objemy-metoda vodorovných řezů. Metoda svislých rovnoběžných řezů. 13.Vytyčovací práce. Vytyčování oblouků-hlavní body kružnic oblouku + podrobné body. 14.Katastr nemovitostí, základní pojmy. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Katastrální operát. 15.Způsoby zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastrální mapa, geometrický plán a jeho obsah. Cvičení 1.Fyzikální jednotky používané v geodézii. Jejich definice a vztahy mezi nimi. Trigonometrie. Planimetrie. Stereometrie. 2.Výpočet kriterií přesnosti měření přímých (mi, mx, m0). Zákon hromadění chyb. 3.Výpočet protínání vpřed z úhlů a délek 4.Teodolit-jeho základní části, podmínky správnosti.Jednoduché měření úhlů. 5.Úhlové zaměření polygonového pořadu. Zápis a jeho vyhodnocení (měření úhlů v řadách a skupinách) 6.Délkové měření polygonového pořadu. Zápisník a jeho vyhodnocení. Systematické chyby. 7.Výpořet a přibližné vyrovnání oboustranně orientovaného polygonového pořadu. 8.Nivelace. Zaměření nivelačního pořadu. Zápisník a jeho vyhodnocení. 9.Tachymetrie. Práce s autoredukčním tachymetrem. Zápisník a jeho zpracování. 10.Tachymetrie-praktické zaměření části území. Vrstevnicová mapa. 11.Podrobné polohopisné zaměření části území. 12.Výpočet ploch a objemů nepravidelných těles. Planimetrování. 13.Vytyčovací práce (kružnicový oblouk, prorážka atd.) 14.Katastrální mapa. Její vývoj a význam. 15.Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner