544-0004/09 – Geodesy (G)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorIng. Jiří Plesník, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
JEN012 Ing. Miloš Jendryščík, Ph.D.
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
MAZ30 doc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
MIC151 Ing. Markéta Michalusová
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUR50 Ing. Radomíra Murysová
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
RAS091 Ing. Bc. Jana Sikora
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
VAL325 Ing. Kateřina Štěpánková
VLC098 Ing. Lenka Vlčková
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Fundamental knowledgege of geodesy and geodetic measurements

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The subject inquire geodetic minor controls, positional and altitude measurement, laying - out fundamentals and another survey activities in Civil Engineering.

Compulsory literature:

SZENTESI, A.: Surveying Measurements, Hungarian Optical Works, L: H-1525 Budapest, 1978 WHYTE, W.; PAUL R.: Basic Surveying, 4 th. edition, Butterworth - Heinemann, Oxford, 1997 ROY, S.K.: Fundamentals of Surveying, PHI Learning Pvt. Ltd., 2004 GHILANI, D.CH.,: Adjustment Computations: Spatial Data Analysis, John Wiley and Sons, 2010

Recommended literature:

JAMES A. ELITHORP, JR. a DENNIS D. FINDORFF. Geodesy for Geomatics and GIS Professionals. 2nd. Nevada: XanEdu Publishing Inc; Second edition, 2003, 260 pages. ISBN 978-1581526585. LINDER, Wilfried. Digital photogrammetry: a practical course. 2nd ed. New York: Springer, c2006, xiii, 214 p. ISBN 35-402-9152-0. SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9. BRINKER, R.CH.; MINNICK, R.: The Surveying Handbook, Springer, 1995

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1.Co je to geodézie (její rozdělení a úkoly). Základy kartografického zobrazení, jeho klasifikace. Souřadnicové úlohy. Mapa, její prvky a klasifikace. Jednotky používané v geodézii (úhly, délky) a jejich definice a převody. 2.Základní pojmy z teorie měřických chyb. Jejich rozdělení a odstranění. Kritéria přesnosti. Základní vztahy vyrovnávacího počtu – měření přímá stejné a nestejné přesnosti. Střední chyba mi, mx, m0. Zákon hromadění chyb a jeho význam. 3.Rozměry a tvar Země. Polohopisné a výškopisné měření – základní názvosloví. Druhy kartografických zobrazení. Souřadnicové systémy na území České republiky. Staré katastrální soustavy, JTSK, Gauss-Kruger (S-42).Listoklady. 4.Základní výpočty v síti pravoúhlých souřadnic (JTSK). I+II+III základní souřadnicová úloha. Praktické aplikace event. výpočet jednoduchých vytyč.prvků. 5.Základní geodetické úlohy. Protínání vpřed z úhlů a délek. Řešení čtyřúhelníka (orientačně) Hansenova, Pothenotova úloha 6.Určování polohy bodů polygonovým měřením. Klasifikace polygonových pořadů, výpočet a vyrovnání (přibližné metody). Podélná a příční odchylka polyg.pořadu 7.Střední chyba v poloze koncového bodu. Dovolené odchylky. Transformace souřadnic. Stabilizace a signalizace bodů. Vytyčování úhlů stálé velikosti. 8.Měření úhlů a směrů libovolné velikosti. Teodolit-hlavní součásti, podmínky správnosti, metody měření úhlů, zápisy. Měření výškových úhlů (zenit. vzdálenosti). 9.Délkové měření. Přímé měření délek a jeho systematické a nahodilé chyby. Nepřímé měření délek trigonometricky, paralakticky, optickými dálkoměry a fyzikálními metodami. 10.Výškové měření, základní pojmy, výškové systémy, metody nivelace, nivelační přístroje a pomůcky. Podmínky správnosti. Chyby nivelace (systematické a nahodilé). Nivelace hydrostatická, trigonometrická a barometrická. 11.Metody podrobného polohopisného měření. Tachymetrie. organizace prací při tachymetrickém měření- polní, výpočetní a kancelářské práce. 12.Určování ploch a objemů. Výpočet ploch z pravoúhlých souřadnic. Plochy obecně nepravidelné – nitkový a polární planimetr.Objemy-metoda vodorovných řezů. Metoda svislých rovnoběžných řezů. 13.Vytyčovací práce. Vytyčování oblouků-hlavní body kružnic oblouku + podrobné body. 14.Katastr nemovitostí, základní pojmy. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Katastrální operát. 15.Způsoby zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastrální mapa, geometrický plán a jeho obsah. Cvičení 1.Fyzikální jednotky používané v geodézii. Jejich definice a vztahy mezi nimi. Trigonometrie. Planimetrie. Stereometrie. 2.Výpočet kriterií přesnosti měření přímých (mi, mx, m0). Zákon hromadění chyb. 3.Výpočet protínání vpřed z úhlů a délek 4.Teodolit-jeho základní části, podmínky správnosti.Jednoduché měření úhlů. 5.Úhlové zaměření polygonového pořadu. Zápis a jeho vyhodnocení (měření úhlů v řadách a skupinách) 6.Délkové měření polygonového pořadu. Zápisník a jeho vyhodnocení. Systematické chyby. 7.Výpořet a přibližné vyrovnání oboustranně orientovaného polygonového pořadu. 8.Nivelace. Zaměření nivelačního pořadu. Zápisník a jeho vyhodnocení. 9.Tachymetrie. Práce s autoredukčním tachymetrem. Zápisník a jeho zpracování. 10.Tachymetrie-praktické zaměření části území. Vrstevnicová mapa. 11.Podrobné polohopisné zaměření části území. 12.Výpočet ploch a objemů nepravidelných těles. Planimetrování. 13.Vytyčovací práce (kružnicový oblouk, prorážka atd.) 14.Katastrální mapa. Její vývoj a význam. 15.Zápočet

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer