544-0008/01 – Engineering Geodesy 1 (IG I)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Getting students to use the normal part of geodesy and geodetic methods and special procedures for the purpose of the survey, design, construction or installation and during use of buildings and technological equipment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The subject expands knowledge of Geodesy on measuring and setting-out of basic elements, positional and altitude setting-out. There is also paid attention to Error of Layout planning.

Compulsory literature:

SCHOFIELD, W.: Engineering surveying: theory and examination problems for students -5thed., Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 2001. 521 p., ISBN 0-7506-4987-9.

Recommended literature:

GHILANI, C. D.: Adjustment computations: spatial data analysis. 5th ed. Hoboken: Wiley. 2010. 647 p. ISBN 978-0-470-46491-5. BRINKLER R.C., MINNICK, R: The Surveying Handbook 2th ed., S.K.Jain for CBS Publishers & Distributors,1997, 967 p., ISBN 81-239-0534-3

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
544-0073 G II Geodesy II Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky_osnova: 1. Předmět Inženýrské geodézie, Historie.- Náplň IG, Historie, současnost 2. Základní pojmy, Měření a vytyčování, Plánování přesnosti. Matematický model, Pravděpodobnostní model, Cílový parametr, Skutečná hodnota,Vytyčovací odchylka, Mezní odchylka, Tolerance, Podélná odchylka,Příčná odchylka, Polohová odchylka, Souřadnicová odchylka, Vnitřní přesnost, Vnější přesnost, Třída přesnosti, Char. Přesnosti, Stř, chyby souřadnic, Stř, elipsy chyb, Extrémní chyby, Stř. systematická chyba, Intervaly spolehlivosti 3. Matematický a stochastický model geodetické úlohy. 4. Rozbor přesnosti před vytyčením – zjištění požadavků na přesnost dílčích a cílových parametrů, stanovení stř. chyb dílčích a cíl. parametrů, výběr technologie a prostředků vytyčování, stanovení stř. chyby kontrolního měření, výběr technologie a prostředků kontrolního měření. 5. Rozbor přesnosti při měření., Testování měřených veličin, Test poměru dvou stř. chyb, test rozdílu dvou průměrů, Test středních chyb, Test aritmetického průměru, Test extrémních odchylek od průměru, Grubbsův test, Test náhodnosti, Test korelačního koeficientu. 6. Rozbory přesnosti po měření, Dosažená přesnost, kontrola s mezní vytyčovací odchylkou, porovnání empirické střední chyby se zákl. střední chybou, použití vhodných metod matematické statistiky. 7. Rozbor přesnosti mechanického měření a vytyčování délek, Metody měření délek, Mechanické měření délek, Matematický model ( opravy: z nesprávné délky pásma, teplotního rozdílu, protažení pásma, průvěsu pásma. Nevodorovné polohy, vybočení ze směru) , Pravděpodobnostní model ( celková střední chyba, úplná střední chyba) , Požadovaná stř. chyba vytyčení, Postup měření. 8. Rozbor přesnosti nepřímé metody měření délek, Paralaktický článek, Matematický model (chyba v délce latě, excentricita latě, chyba z nekolmosti, nevodorovnost latě, chyba zařazení latě do přímky), rozbor přesnosti, pomocná základna uprostřed měřené délky, pomocná základna n a konci kolmá k měřené délce, paralaktický článek s pomocnou základnou na konci v obecné poloze, pomocná základna uprostřed jednostranně vysunutá v kolmém směru, stř, chyba vytyčení, Elektronické měření délek. 9. Rozbor přesnosti měření úhlů, Mat. model, Systematické chyby ( přístrojové, vliv prostředí, nepřesné dostředění přístroje a cíle), Vliv centračních chyb na směr, úhel, Náhodné chyby, rozbor přesnosti, Metodika přesného vytyčování úhlů 10. Zákon souhrnného hromadění skutečných a středních chyb, – Skutečné, střední chyby, výchozí veličiny bezchybné, měřené veličiny bezchybné, souhrnná přesnost 11. Metody vytyčení polohy bodu - Polární metoda, Protínání vpřed, Protínání z délek, Protínání z úhlu a délky, Protínání zpět, Vytyčení bodu polygonovým pořadem, Ortogonální metoda, Průsečíková metoda. 12. Vytyčení přímky, Mezilehlý bod – výchozí body přístupné, nepřístupné, Prodloužení přímky, rozbor přesnosti. 13. Vytyčení kolmic a rovnoběžek, Způsoby vytyčení kolmic a rovnoběžek. 14. Vytyčení svislice, Mechanické vytyčení, optické promítání, optické provažování 15. Vytyčení výšky nivelací, Vytyčení přesné výšky, rozbory přesnosti ( delší, kratší pořady), rozbor přesnosti při měření, po měření, Zdroje chyb při nivelaci. 16. Trigonometrické vytyčení výšek, Matem. model, chybový model, vliv chyby v e svislém úhlu, vliv chyby v určení vzdálenosti, vliv chyby přístroje, vliv chyby v refrakci, trig. určení výškových rozdílů. 17. Výškové vytyčovací úlohy, Vytyčení přímky s daným sklonem, vytyčení roviny, vytyčení vrstevnic, vytyčení příčných profilů 18. Prostorová vzdálenost, Přímé, nepřímé měření, mat. model, rozbor přesnosti. Cvičení_osnova: 1. Metodika rozborů přesnosti 2. Elipsa chyb 3. Testování měřených veličin 4. Přímé měření délek 5. Paralaktická metoda měření délek 6. Vytyčení polohy bodu protínáním vpřed 7. Vytyčení polohy bodu protínáním z délek 8. Vytyčení polohy bodu volným polygonovým pořadem 9. Vytyčení polohy bodu ortogonální metodou

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 34  0
                Oral Oral examination 33  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner