544-0008/02 – Inženýrská geodézie I (IG I)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s částí geodezie používající obvyklé i speciální geodetické metody a postupy pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti základů Geodézie o měření a vytyčování základních prvků, polohové vytyčování, základní úlohy výškového vytyčování, plánování přesnosti vytyčovacích prací.

Povinná literatura:

Michalčák,O.-Vosika,O.-Veselý,M.-Novák,Z. Inženýrská geodézie I., ALFA, Bratislava 1985 Michalčák,O.-Vosika,O.-Veselý,M.-Novák,Z. Inženýrská geodézie II. ISBN 80-05- 00678-0, ALFA, Bratislava 1990 Novák,Z.-Procházka,J. Inženýrská geodézie 10, ISBN 80-01-02407-5, ČVUT, Praha 2001 Švábenský,O.-Vitula,A Inženýrská geodézie, Návody ke cvičením I, VUT Brno 1988 Švábenský,O.-Vitula,A Inženýrská geodézie, Návody ke cvičením II,ISBN 80-214- 0253-9, VUT Brno, 1991 Bajer,M.-Procházka,J. Inženýrská geodézie 10, 20, ISBN 80-01-01673-0, ČVUT Praha, 1997 Gavlovský E. Inženýrská geodézie, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Doporučená literatura:

Krumphanzl,V.-Michalčák,O. Inženýrská geodézie II., Kartografie n.p., Praha 1975

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
544-0073 G II Geodézie II Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky_osnova: 1. Předmět Inženýrské geodézie, Historie.- Náplň IG, Historie, současnost 2. Základní pojmy, Měření a vytyčování, Plánování přesnosti. Matematický model, Pravděpodobnostní model, Cílový parametr, Skutečná hodnota,Vytyčovací odchylka, Mezní odchylka, Tolerance, Podélná odchylka,Příčná odchylka, Polohová odchylka, Souřadnicová odchylka, Vnitřní přesnost, Vnější přesnost, Třída přesnosti, Char. Přesnosti, Stř, chyby souřadnic, Stř, elipsy chyb, Extrémní chyby, Stř. systematická chyba, Intervaly spolehlivosti 3. Matematický a stochastický model geodetické úlohy. 4. Rozbor přesnosti před vytyčením – zjištění požadavků na přesnost dílčích a cílových parametrů, stanovení stř. chyb dílčích a cíl. parametrů, výběr technologie a prostředků vytyčování, stanovení stř. chyby kontrolního měření, výběr technologie a prostředků kontrolního měření. 5. Rozbor přesnosti při měření., Testování měřených veličin, Test poměru dvou stř. chyb, test rozdílu dvou průměrů, Test středních chyb, Test aritmetického průměru, Test extrémních odchylek od průměru, Grubbsův test, Test náhodnosti, Test korelačního koeficientu. 6. Rozbory přesnosti po měření, Dosažená přesnost, kontrola s mezní vytyčovací odchylkou, porovnání empirické střední chyby se zákl. střední chybou, použití vhodných metod matematické statistiky. 7. Rozbor přesnosti mechanického měření a vytyčování délek, Metody měření délek, Mechanické měření délek, Matematický model ( opravy: z nesprávné délky pásma, teplotního rozdílu, protažení pásma, průvěsu pásma. Nevodorovné polohy, vybočení ze směru) , Pravděpodobnostní model ( celková střední chyba, úplná střední chyba) , Požadovaná stř. chyba vytyčení, Postup měření. 8. Rozbor přesnosti nepřímé metody měření délek, Paralaktický článek, Matematický model (chyba v délce latě, excentricita latě, chyba z nekolmosti, nevodorovnost latě, chyba zařazení latě do přímky), rozbor přesnosti, pomocná základna uprostřed měřené délky, pomocná základna n a konci kolmá k měřené délce, paralaktický článek s pomocnou základnou na konci v obecné poloze, pomocná základna uprostřed jednostranně vysunutá v kolmém směru, stř, chyba vytyčení, Elektronické měření délek. 9. Rozbor přesnosti měření úhlů, Mat. model, Systematické chyby ( přístrojové, vliv prostředí, nepřesné dostředění přístroje a cíle), Vliv centračních chyb na směr, úhel, Náhodné chyby, rozbor přesnosti, Metodika přesného vytyčování úhlů 10. Zákon souhrnného hromadění skutečných a středních chyb, – Skutečné, střední chyby, výchozí veličiny bezchybné, měřené veličiny bezchybné, souhrnná přesnost 11. Metody vytyčení polohy bodu - Polární metoda, Protínání vpřed, Protínání z délek, Protínání z úhlu a délky, Protínání zpět, Vytyčení bodu polygonovým pořadem, Ortogonální metoda, Průsečíková metoda. 12. Vytyčení přímky, Mezilehlý bod – výchozí body přístupné, nepřístupné, Prodloužení přímky, rozbor přesnosti. 13. Vytyčení kolmic a rovnoběžek, Způsoby vytyčení kolmic a rovnoběžek. 14. Vytyčení svislice, Mechanické vytyčení, optické promítání, optické provažování 15. Vytyčení výšky nivelací, Vytyčení přesné výšky, rozbory přesnosti ( delší, kratší pořady), rozbor přesnosti při měření, po měření, Zdroje chyb při nivelaci. 16. Trigonometrické vytyčení výšek, Matem. model, chybový model, vliv chyby v e svislém úhlu, vliv chyby v určení vzdálenosti, vliv chyby přístroje, vliv chyby v refrakci, trig. určení výškových rozdílů. 17. Výškové vytyčovací úlohy, Vytyčení přímky s daným sklonem, vytyčení roviny, vytyčení vrstevnic, vytyčení příčných profilů 18. Prostorová vzdálenost, Přímé, nepřímé měření, mat. model, rozbor přesnosti. Cvičení_osnova: 1. Metodika rozborů přesnosti 2. Elipsa chyb 3. Testování měřených veličin 4. Přímé měření délek 5. Paralaktická metoda měření délek 6. Vytyčení polohy bodu protínáním vpřed 7. Vytyčení polohy bodu protínáním z délek 8. Vytyčení polohy bodu volným polygonovým pořadem 9. Vytyčení polohy bodu ortogonální metodou

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní