544-0009/01 – Engineering Geodesy 2 (IG II)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
STA73 doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Getting students to use the normal part of geodesy and geodetic methods and special procedures for the purpose of the survey, design, construction or installation and during use of buildings and technological equipment

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The subject expands knowledge of Geodesy on displacement and deformation measuring, geodetical setting-out nets, geodetical methods and procedures of preparation and projection of building, construction, documentation and operating reliability contol of buildings. It is continuing of the subject Engineering Surveys 1.

Compulsory literature:

W. SCHOFIELD, MARK BREACH, Engineering Geodesy, 6 th edition, A Butterworth-Heinemann Title, Brand New & Unused , 2007

Recommended literature:

Transactions of the VŠB--Technical University of Ostrava. Vysoká škola báňská--Technická univerzita Ostrava. Řada stavební = Civil engineering series. 2012, XII, č. 2, s. 233-242. ISSN 1213-1962 GHILANI, C. D.: Adjustment computations: spatial data analysis. 5th ed. Hoboken: Wiley. 2010. 647 p. ISBN 978-0-470-46491-5. BRINKLER R.C., MINNICK, R: The Surveying Handbook 2th ed., S.K.Jain for CBS Publishers & Distributors,1997, 967 p., ISBN 81-239-0534-3

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky_osnova: 1. Vytyčovací sítě. Výškové vytyčovací sítě, polohové vytyčovací sítě, lokální vytyč. Síť, Vytyčovací sítě objektové, plošné liniové, vytyčovací osa, rámová síť ……. 2. Zákon č. 200/94, prováděcí vyhláška č.31/95. Zeměměřická činnost ve výstavbě, Investor, projektant , dodavatel, odpovědný geodet, Náležitosti dokumentace skutečného provedení stavby 3. Normativy pro vytyčování a měření staveb. Čísla, názvy norem souvisejících s geodetickou činností ve výstavbě. 4. Základní pojmy problematiky vytyčovaní staveb. Stavba, soubor staveb, stavební objekt, zařízení staveniště, auto. Dozor, technický dozor, tolerance, modul, geometrický parametr, funkční odchylky, technolog. Odchylky, kritický parametr, skutečná hodnota, vytyčovací odchylka, třída přesnosti, hl. polohová čára, hl. osa, hl. bod trasy, hl. výškový bod, vytyčovací základna 5. Geodézie při přípravě a projektování staveb. Projekt Republiky, Rajón. plány, směr. územní plány, podrobné územní plány, zastavovací studie, investiční záměr, studie souboru staveb, Projektování, úvodní projekt, prováděcí projekt, výkres.část 6. Vytyčovací výkresy a jejich náležitosti. Výkres prostorové polohy, výkres podrobného vytyčení. 7. Geodetické práce v průběhu výstavby. Měření pro vytyčování, kontrolní měření, měření posunů a deformací, vytyčení prostorové polohy objektu, podrobné vytyčení. 8. Kontrolní měření na stavbách. Operativní, výstupní, relativní, absolutní, Normy ČSN ( geometrická přesnost ve výstavbě), kontrolní parametry ( vodorovná vzdálenost, svislá vzdálenost, úhly, přímost, svislost, rovnoběžnost, vodorovnost, rovinnost, kruhovitost, relativní, absolutní výšky), Sta vební kontrolní měření, kontrola stavebních dílců, kontrola vytyčovací sítě, kontrola svislosti vertikálního p rofilu. 9. Vytyčování a měření zvláštních staveb. Výškové stavební objekty, hl.požadavky, věže a komíny, chlad. věže, stožáry, sila. 10. Dokumentace ukončené výstavby. Výstupní dokumentace, tech. zpráva, průvodní záznam, geodetické údaje použitých bodů bod. Polí a vytyčovací sítě, měř. náčrty a protokoly kontrolního měření, přehled měř. náčrtů, zápisníky měření a geodetické výpočty, mapa skutečného provedení, seznam souřadnic a výšek podrobných bodů, klad map. listů. 11. Zaměřování památkových objektů a měření pro rekonstrukce. Měřická dokumentace, mapy a plány, dokumentační výkresy, řezy, pohledy, měření 12. Geodézie v dopravním stavitelství. Základní pojmy: trasa komunikace, směr.polygon trasy, výš k. polygon trasy, trasování, směrový prvek trasy, projektování komunikace, postup vytyčení. 13. Kružnicový oblouk, vytyčení hlavních a podrobných bodů oblouku. Vytyčení vrcholu, hl.bodů , pravoúhlé souřadnice od tečny, od hlavní tětivy, vytyčení tečny v půlícím bodě, polární souřadnice od tečny, vytyčení podr. Bodů, semipolární, bipolární metoda, přenášení přístroje po obvodě, metoda postup. odbočování od tětivy, vytyčení pomocí vzepětí. 14. Přibližné metody vytyčení kružnicového oblouku. Čtvrtinový způsob, Parabolický způsob. 15. Klotoida, vytyčení hlavních a podrobných bodů oblouku. Lemniskáta 16. Kubická parabola, vytyčení hlavních a podrobných bodů oblouku. 17. Výškové zakružovací oblouky. Parabolický zakružovací oblouk, Kružnicový výškový oblouk, klotoidický oblouk 18. Vytyčovací postupy při stavbě silnic a železnic. Postup vytyčení silnic, směrové a výškové řešení trasy. 19. Měření posunů staveb, svislé a vodorovné posuny. Měření, Nivelace, Hydrostatik. nivelace, trigonometrie, fotogrammetrické měření, světelný dálkoměr, přesnost výšk. vodorov. měření. Cvičení_osnova: 1. Návrh vytyčovací sítě. 2. Zaměření a výpočet prostorové vzdálenosti. 3. Určení svislosti továrního komínu. 4. Projekt technických úprav.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner