544-0013/03 – Advanced Geodesy (VG)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Subject version guarantordoc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to provide information to students in the field of geodetic calculations on the sphere and rotating ellipsoid and further address the question of the local and global geodetic control.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject expands knowledge of Geodesy on three-dimensional geodesy and theory of Global Navigation Satellite Systems.

Compulsory literature:

PICK, Miloš. Advanced physical geodesy and gravimetry. Prague: Ministry of Defence of the Czech Republic, 2000. ISBN 80-7278-020-4. LEICK, A.: GPS, Satellite Surveying, John Wiley and sons, INC., 1994 BURŠA, M., KOSTELECKÝ, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics, Praha 1999 VANÍČEK P., KRAKIWSKI E. J : Geodesy, The Concepts, Elsevier, 1986

Recommended literature:

LEICK, Alfred, Lev Borisovič RAPOPORT a Dmitrij Vital‘jevič TATARNIKOV. GPS satellite surveying: for remote sensing, GIS and surveying. Fourth edition. Hoboken: Wiley, [2015]. ISBN 978-1-405-12172-9. HOFMANN-WELLENHOF, B., LICHTENEGGER, H., WASLE, E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems, Springer Verlag, 2008. SMITH, James Raymond. Introduction to geodesy: the history and concepts of modern geodesy. New York: Wiley, 1997. ISBN 04-711-6660-X GROVES, Paul D. Principles of GNSS, inertial, and multisensor integrated navigation systems. 2nd. Boston: Artech House, 2013, (Book, Whole).

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Geometrická geodézie-referenční elipsoid.Základní parametry zemského elipsoidu a jejich vzájemné vztahy.Souřadnicové systémy na rotačním zemském elipsoidu. Vzájemné vztahy mezi některými souř.soustavami.Poloměry křivosti v daném bodě elipsoidu.Výpočet délky poledníkového a rovnoběžkového oblouku. 2. Povrch části a celého elipsoidu.Normálové řezy elipsoidu.Geodetická čára na rotačním zemském elipsoidu.Referenční koule.Základní pojmy a vztahy na referenční kouli.Řešení elipsoidických trojúhelníků přechodem na náhradní kouli. 3. Řešení základních geodetických úloh.Řešení základních geodetických úloh na kouli.Sférické a pravoúhlé souřadnice.Řešení základních geodetických úloh na elipsoidu pomocí počítače. 4. Převod naměřených směrů a délek na výpočetní plochu. Metody vyrovnání triangulace metodou závislých a zprostředkujících měření. Trilaterace. Vyrovnání trilaterace. 5. Souřadnicové systémy v ČR. Katastrální triangulace 1821-1864. Vojenská triangulace 1862 - 1898. Československá jednotná trigonometrická síť (JTS). Souřadnicový systém 1952 (S-52). Souřadnicový systém 1942 (S-42). Souřadnicový systém 1942/83 (S-42/83). 6. Základní pojmy trojrozměrné (prostorové) geodézie. Transformace souřadnic, směrové kosiny přímých spojnic bodů, první základní geodetická úloha v prostorových pravoúhlých souřadnicích, prostorové protínání vpřed. 7. Transformace souřadnic. Lineární konformní transformace. Konformní transformace vyššího řádu. Transformace souřadnic v prostoru. Transformace mezi souřadnicovými systémy - počítačové řešení. 8. Souřadnicové systémy globální a kontinentální. Systém IERS. Systém ETRS a rámec ETRF. Systém WGS84. Globální a národní GRS. Cesta do Evropy. Systém S- JTSK/95 9. Základy družicových globálních polohových systémů (GPS). 10. Teorie výšek. Pravé ortometrické (geoidické) výšky. Normální ortometrické výšky. Normální (Moloděnského) výšky. Cvičení: 1. Výpočet pravoúhlých souřadnic meridiánové elipsy z dané zem. šířky a vzájemných vztahů mezi j, b a y. 2. Výpočet délky meridiánového oblouku,hlavních poloměrů křivosti a středního poloměru křivosti daného bodu na elipsoidu Krasovského. Řešení výpočtem podle vzorců a složenou interpolací z tabulek. 3. Transformace sférických zeměpisných souřadnic na sférické pravoúhlé souřadnice a zpět. 4. Řešení sféroidického trojúhelníku metodou excesovou a aditamentovou přechodem na referenční kouli. 5. Řešení I. a II. základní geodetické úlohy na Besselově elipsoidu přechodem na referenční kouli. 6. Řešení I. a II. základní geodetické úlohy na Krasovského elipsoidu na počítači. 7. Výpočet prostorového protínání vpřed. 8. Transformace souřadnic mezi souřadnicovými systémy - počítačové řešení. 9. Velmi přesná nivelace 10. Vyhodnocení nivelačního měření, výpočet normálních ortometrických výšek. Okruhy ke zkoušce: Základní parametry zemského elipsoidu a jejich vzájemné vztahy. Souřadnicové systémy na rotačním zemském elipsoidu. Vzájemné vztahy mezi souřadnicovými soustavami na elipsoidu. Poloměry křivosti v daném bodě na elipsoidu. Výpočet délky poledníkového a rovnoběžkového oblouku. Výpočet povrchu elipsoidu nebo jeho části. Normálové řezy na elipsoidu. Geodetická čára na rotačním zemském elipsoidu. Základní pojmy a vztahy na referenční kouli. Řešení elipsoidických trojúhelníků přechodem na náhradní kouli. Řešení základních geodetických úloh na kouli. Řešení I. geodetické úlohy na elipsoidu (Legendreovo). Řešení II. geodetické úlohy na elipsoidu(Gaussovo). Řešení základních geodetických úloh na elipsoidu pomocí počítače. Transformace zeměpisných souřadnic na prostorové souřadnice a zpět. Prostorové protínání vpřed. Souřadnicové a časové systémy v kosmické geodézii. Základy GPS Teorie výšek, Pravé ortometrické výšky, normální ortometrické výšky, normální Moloděnského výšky. Transformace souřadnic (lineární a prostorová). Souřadnicové systémy globální a kontinentální. Postup při zapojování AGS ČR do evropské sítě ED87 Systém S-JTSK/95 (použité podklady, jeho realizace, jeho vlastnosti).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner