544-0023/02 – Dějiny zeměměřictví ( DZ)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity2
Garant předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Garant verze předmětuIng. Hana Štěpánková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1T40 Ing. Hana Štěpánková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí znalosti klíčových etap vývoje metod a přístrojového vybavení geodézie a kartografie. Získá základní přehled o vzájemných souvislostech mezi geodézií a kartografií a o jejich vazbě na další obory vědecké a technické praxe. Znalost historie studijního oboru přispěje k rychlejšímu a hlubšímu pochopení jeho aktuální metodologické a přístrojové základny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vývoj geodézie a kartografie, a to jak jejich produktů, tak přístrojů, pomůcek ale hlavně pracovních metod v jednotlivých civilizačních centrech a ve vazbách na další vědecké, technické, kulturní aj. aktivity společnosti. Vývoj institucionalizace geodetických a kartografických služeb. Podíl českých techniků na vývoji přístrojů a pomůcek pro geodetické a kartografické práce. Historie geodetických a mapovacích prací na území státu. Staré a historické mapy a atlasy.

Povinná literatura:

HÁNEK, Pavel.: Data z dějin zeměměřictví: 25 tisíc let oboru (Data k dějinám zeměměřictví). 2. vyd., Praha, Klaudian 2012, 160 s. MARŠÍKOVÁ Magdaléna; MARŠÍK Zbyněk.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha, Libri 2007, 182 s. NOVÝ Luboš a kol.: Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. ACADEMIA Praha 1974, 668 s. LEWIS Michael Jonathan Taunton: Surveying Instruments of Greece and Rome. Cambridge University Press, 2001, 389 s.

Doporučená literatura:

BUMBA Jan: České katastry od 11. do 21 století. Grada Publishing, Praha 2007, 192 s. HONL Ivan; PROCHÁZKA Emanuel: Úvod do dějin zeměměřictví I.-VII. Skriptum ČVUT Praha 1984-1992 SEMOTANOVÁ Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Dotisk 1. vydání, Praha: Libri, 2006, 264 s. BLACK Jeremy: Vision of the world: a history of maps. MITCH 2006, 176 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení : 1. Počátek historie zeměměřictví do r. 650 př.Kr. v Mezopotámii, Egyptě, Indii (vytyčovací práce, astronomická pozorování, měření délek a délkové míry). Nálezy – důkazy. 2. Doba od r. 650 př.Kr. do 400 po Kr. Zeměměřictví v Řecku: Pythagoras, Eratosthénes z Kyrény (systém stupňů zem. délky a šířky, určení rozměrů zemského tělesa). Ptolemaios a jeho kartografické dílo. Praktické zeměměřictví v Římské říši: vytyčovací práce, římské míry, Herónova kniha „O dioptře“, přístroje a pomůcky (groma, chorobates, gnómon, hodometr). 3. Středověk 400-1600. Kniha Silvestra II „Geometra“. Používání kompasů a portulánové mapy. Jakubova hůl. Souřadnicové systémy té doby. Vliv Arabů na evropskou vzdělanost. Zřízení zemských desek v Čechách. Počátky důlního měřictví. Uplatnění zeměměřičů v praxi. Klaudyánova mapa Čech, Komenského mapa. Agricola a jeho dílo. Vodní díla v Čechách. 4. Raný novověk 1600-1750. Rozvoj vědních disciplín a technik. Vznik prvních dalekohledů. Barometrické měření výšek. Snelliova triangulace. Vznik nivelačního přístroje a teodolitu. 1. až 4. berní rula. Műllerovo mapování Čech a Moravy. 5. Odborné filmy dle výběru pedagoga. 6. Novověk 1750-1840. Velké francouzské stupňové měření. První definice délkové jednotky. Počátky fotografie. 1. a 2. vojenské mapování v Čechách. Josefský, Tereziánsko-josefský a stabilní katastr. 7. 1840-1890. Měření zeměpisných délek. Besselův elipsoid. První barevné fotografie a počátky fotogrammetrie. Prototypy metru a Metrická konference. Vznik tachymetrie. 8. od pol. 19. stol. do r. 1918. Zeměměřictví v habsburských zemích. Úhlová a astronomická měření v Čechách. Jaderský výškový systém. Výšková měření a základní nivelační body. 3. vojenské mapování Čech. Polohopisný a výškopisný plán Prahy. Výuka geodézie na pražské technice. 9. 1900-1940 ve světě. Vývoj fotografie, přístrojů a fotogrammetrie (stereokomparátor, stereoautograf). Počátky letecké fotogrammetrie. Měření gyroteodolitem. Vývoj přístrojové techniky (Kern, Wild, Zeiss). 10. 1918-1945. Vznik Vojenského topografického ústavu. Budování JTSK. První atlas České republiky. ČJNS a nivelační práce. Nový výškopisný plán Prahy. Budování československého pozemkového katastru. 11. Geodézie v ČR. České mechanické dílny (Spitra, Frič, Srb a Štys, Meopta). Návštěva sbírek historických měřických přístrojů. 12. 1945-1950. Budování astronomicko-geodetické sítě. Uzákonění JTSK a rozdělení zobrazení na civilní a vojenské. Sjednocení geodetických a kartografických základů. Státní mapy SMH-5 a SMO-5. 13. 1950-dodnes ve světě. Elektronické dálkoměry a tachymetry. Nové definice délkových jednotek. Zpřesnění referenčního elipsoidu. Nový navigační systém GPS. Celosvětové družicové systémy a družicová geodézie. 14. 1950-dodnes v ČR. Sjednocení civilní zeměměřické služby. Jednotná evidence půdy. Technicko-hospodářské mapování. Tvorba základní mapy velkého měřítka. Digitální katastrální mapa. Celosvětový a místní souřadnicový systém. 15. Odevzdávání a kontrola seminárních prací. Práce se studenty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.