544-0023/03 – History of Land Surveying ( DZ)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits3
Subject guarantorRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Subject version guarantorIng. Hana Štěpánková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JIR72 doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
S1T40 Ing. Hana Štěpánková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will acquire knowledge of key stages of development of methods and equipment of geodesy and cartography. It will gain a basic overview of the interrelationship between geodesy and cartography and their link to other fields of scientific and technical practice. Knowledge of the history of the field of study will contribute to a faster and deeper understanding of its current methodological and instrumentation base.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The development of geodesy and cartography, and their working methods in individual centers of civilization in connection with other scientific, technical, cultural and other activities of society. Development of the institutionalization of geodetic and cartographic services. The share of Czech technicians in the development of instruments and devices for geodetic and cartographic work. History of geodetic and cartographic works on the territory of the Czech Republic. Old and historical maps and atlases.

Compulsory literature:

WOODWARD, David, HARLEY, J. Brian: History of Cartography. The University of Chicago Press, Chicago & London, Vol. 1 – 3, 1987 – 2007, available online (free): http://www.press.uchicago.edu/books/HOC/ MILLER Frederic P., VANDOME Agnes F., McBREWSTER Johnb (eds.): History of Geodesy. Alphascript Publishing, 2010, 136 s.

Recommended literature:

Virtual museum of surveying (http://www.surveyhistory.org/)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení : 1. Počátek historie zeměměřictví do r. 650 př.Kr. v Mezopotámii, Egyptě, Indii (vytyčovací práce, astronomická pozorování, měření délek a délkové míry). Nálezy – důkazy. 2. Doba od r. 650 př.Kr. do 400 po Kr. Zeměměřictví v Řecku: Pythagoras, Eratosthénes z Kyrény (systém stupňů zem. délky a šířky, určení rozměrů zemského tělesa). Ptolemaios a jeho kartografické dílo. Praktické zeměměřictví v Římské říši: vytyčovací práce, římské míry, Herónova kniha „O dioptře“, přístroje a pomůcky (groma, chorobates, gnómon, hodometr). 3. Středověk 400-1600. Kniha Silvestra II „Geometra“. Používání kompasů a portulánové mapy. Jakubova hůl. Souřadnicové systémy té doby. Vliv Arabů na evropskou vzdělanost. Zřízení zemských desek v Čechách. Počátky důlního měřictví. Uplatnění zeměměřičů v praxi. Klaudyánova mapa Čech, Komenského mapa. Agricola a jeho dílo. Vodní díla v Čechách. 4. Raný novověk 1600-1750. Rozvoj vědních disciplín a technik. Vznik prvních dalekohledů. Barometrické měření výšek. Snelliova triangulace. Vznik nivelačního přístroje a teodolitu. 1. až 4. berní rula. Műllerovo mapování Čech a Moravy. 5. Odborné filmy dle výběru pedagoga. 6. Novověk 1750-1840. Velké francouzské stupňové měření. První definice délkové jednotky. Počátky fotografie. 1. a 2. vojenské mapování v Čechách. Josefský, Tereziánsko-josefský a stabilní katastr. 7. 1840-1890. Měření zeměpisných délek. Besselův elipsoid. První barevné fotografie a počátky fotogrammetrie. Prototypy metru a Metrická konference. Vznik tachymetrie. 8. od pol. 19. stol. do r. 1918. Zeměměřictví v habsburských zemích. Úhlová a astronomická měření v Čechách. Jaderský výškový systém. Výšková měření a základní nivelační body. 3. vojenské mapování Čech. Polohopisný a výškopisný plán Prahy. Výuka geodézie na pražské technice. 9. 1900-1940 ve světě. Vývoj fotografie, přístrojů a fotogrammetrie (stereokomparátor, stereoautograf). Počátky letecké fotogrammetrie. Měření gyroteodolitem. Vývoj přístrojové techniky (Kern, Wild, Zeiss). 10. 1918-1945. Vznik Vojenského topografického ústavu. Budování JTSK. První atlas České republiky. ČJNS a nivelační práce. Nový výškopisný plán Prahy. Budování československého pozemkového katastru. 11. Geodézie v ČR. České mechanické dílny (Spitra, Frič, Srb a Štys, Meopta). Návštěva sbírek historických měřických přístrojů. 12. 1945-1950. Budování astronomicko-geodetické sítě. Uzákonění JTSK a rozdělení zobrazení na civilní a vojenské. Sjednocení geodetických a kartografických základů. Státní mapy SMH-5 a SMO-5. 13. 1950-dodnes ve světě. Elektronické dálkoměry a tachymetry. Nové definice délkových jednotek. Zpřesnění referenčního elipsoidu. Nový navigační systém GPS. Celosvětové družicové systémy a družicová geodézie. 14. 1950-dodnes v ČR. Sjednocení civilní zeměměřické služby. Jednotná evidence půdy. Technicko-hospodářské mapování. Tvorba základní mapy velkého měřítka. Digitální katastrální mapa. Celosvětový a místní souřadnicový systém. 15. Odevzdávání a kontrola seminárních prací. Práce se studenty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.