544-0023/03 – Dějiny zeměměřictví ( DZ)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity3
Garant předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Garant verze předmětuIng. Hana Štěpánková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR72 doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
S1T40 Ing. Hana Štěpánková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí znalosti klíčových etap vývoje metod a přístrojového vybavení geodézie a kartografie. Získá základní přehled o vzájemných souvislostech mezi geodézií a kartografií a o jejich vazbě na další obory vědecké a technické praxe. Znalost historie studijního oboru přispěje k rychlejšímu a hlubšímu pochopení jeho aktuální metodologické a přístrojové základny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vývoj geodézie a kartografie, a to jak jejich produktů, tak přístrojů, pomůcek ale hlavně pracovních metod v jednotlivých civilizačních centrech a ve vazbách na další vědecké, technické, kulturní aj. aktivity společnosti. Vývoj institucionalizace geodetických a kartografických služeb. Podíl českých techniků na vývoji přístrojů a pomůcek pro geodetické a kartografické práce. Historie geodetických a mapovacích prací na území státu. Staré a historické mapy a atlasy.

Povinná literatura:

HÁNEK, Pavel.: Data z dějin zeměměřictví: 25 tisíc let oboru (Data k dějinám zeměměřictví). 2. vyd., Praha, Klaudian 2012, 160 s. MARŠÍKOVÁ Magdaléna; MARŠÍK Zbyněk.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha, Libri 2007, 182 s. NOVÝ Luboš a kol.: Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. ACADEMIA Praha 1974, 668 s. LEWIS Michael Jonathan Taunton: Surveying Instruments of Greece and Rome. Cambridge University Press, 2001, 389 s.

Doporučená literatura:

BUMBA Jan: České katastry od 11. do 21 století. Grada Publishing, Praha 2007, 192 s. HONL Ivan; PROCHÁZKA Emanuel: Úvod do dějin zeměměřictví I.-VII. Skriptum ČVUT Praha 1984-1992 SEMOTANOVÁ Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Dotisk 1. vydání, Praha: Libri, 2006, 264 s. BLACK Jeremy: Vision of the world: a history of maps. MITCH 2006, 176 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení : 1. Počátek historie zeměměřictví do r. 650 př.Kr. v Mezopotámii, Egyptě, Indii (vytyčovací práce, astronomická pozorování, měření délek a délkové míry). Nálezy – důkazy. 2. Doba od r. 650 př.Kr. do 400 po Kr. Zeměměřictví v Řecku: Pythagoras, Eratosthénes z Kyrény (systém stupňů zem. délky a šířky, určení rozměrů zemského tělesa). Ptolemaios a jeho kartografické dílo. Praktické zeměměřictví v Římské říši: vytyčovací práce, římské míry, Herónova kniha „O dioptře“, přístroje a pomůcky (groma, chorobates, gnómon, hodometr). 3. Středověk 400-1600. Kniha Silvestra II „Geometra“. Používání kompasů a portulánové mapy. Jakubova hůl. Souřadnicové systémy té doby. Vliv Arabů na evropskou vzdělanost. Zřízení zemských desek v Čechách. Počátky důlního měřictví. Uplatnění zeměměřičů v praxi. Klaudyánova mapa Čech, Komenského mapa. Agricola a jeho dílo. Vodní díla v Čechách. 4. Raný novověk 1600-1750. Rozvoj vědních disciplín a technik. Vznik prvních dalekohledů. Barometrické měření výšek. Snelliova triangulace. Vznik nivelačního přístroje a teodolitu. 1. až 4. berní rula. Műllerovo mapování Čech a Moravy. 5. Odborné filmy dle výběru pedagoga. 6. Novověk 1750-1840. Velké francouzské stupňové měření. První definice délkové jednotky. Počátky fotografie. 1. a 2. vojenské mapování v Čechách. Josefský, Tereziánsko-josefský a stabilní katastr. 7. 1840-1890. Měření zeměpisných délek. Besselův elipsoid. První barevné fotografie a počátky fotogrammetrie. Prototypy metru a Metrická konference. Vznik tachymetrie. 8. od pol. 19. stol. do r. 1918. Zeměměřictví v habsburských zemích. Úhlová a astronomická měření v Čechách. Jaderský výškový systém. Výšková měření a základní nivelační body. 3. vojenské mapování Čech. Polohopisný a výškopisný plán Prahy. Výuka geodézie na pražské technice. 9. 1900-1940 ve světě. Vývoj fotografie, přístrojů a fotogrammetrie (stereokomparátor, stereoautograf). Počátky letecké fotogrammetrie. Měření gyroteodolitem. Vývoj přístrojové techniky (Kern, Wild, Zeiss). 10. 1918-1945. Vznik Vojenského topografického ústavu. Budování JTSK. První atlas České republiky. ČJNS a nivelační práce. Nový výškopisný plán Prahy. Budování československého pozemkového katastru. 11. Geodézie v ČR. České mechanické dílny (Spitra, Frič, Srb a Štys, Meopta). Návštěva sbírek historických měřických přístrojů. 12. 1945-1950. Budování astronomicko-geodetické sítě. Uzákonění JTSK a rozdělení zobrazení na civilní a vojenské. Sjednocení geodetických a kartografických základů. Státní mapy SMH-5 a SMO-5. 13. 1950-dodnes ve světě. Elektronické dálkoměry a tachymetry. Nové definice délkových jednotek. Zpřesnění referenčního elipsoidu. Nový navigační systém GPS. Celosvětové družicové systémy a družicová geodézie. 14. 1950-dodnes v ČR. Sjednocení civilní zeměměřické služby. Jednotná evidence půdy. Technicko-hospodářské mapování. Tvorba základní mapy velkého měřítka. Digitální katastrální mapa. Celosvětový a místní souřadnicový systém. 15. Odevzdávání a kontrola seminárních prací. Práce se studenty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku