544-0035/02 – Seminář k diplomové práci (SemDP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity15
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
DAN155 Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
GAS0006 doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
KOS0259 doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
PLA0093 RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
PLE0011 Ing. Jiří Plesník, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
SAF0042 Ing. Václav Šafář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+28
kombinovaná Zápočet 0+48

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu pro studenty je získání podkladů a informací důležitých a potřebných pro zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu „Seminář k diplomové práci“ je připravit studenty ke státním závěrečným zkouškám, jejichž součástí je i obhajoba diplomové práce. Obsahem předmětu je prezentace hlavních zásad přípravy diplomové práce, tzn. její struktura, obsah teoretické části, seznámení s příslušnou směrnicí fakulty, obsah praktické části diplomové práce, zásady citování dle ČSN ISO 690, práce s literárními zdroji. Studenti prokazují znalosti směrnice fakulty pro zpracování diplomové práce, znalosti zásad citování dokumentů, samostatné přípravy a sestavení struktury diplomové práce, schopnosti zpracování naměřených dat a jejich vyhodnocení, sestavení závěrů a výsledků jejich činnosti.

Povinná literatura:

TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Přeložil Marie KRČMOVÁ, přeložil Karla MILOŠEVIČOVÁ. Martin: Osveta, c2006. ISBN 80-8063-219-7. LIPSON, Charles. Cite right: a quick guide to citation styles - MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, c2011. Chicago guides to writing, editing, and publishing. ISBN 978-0-226-48464-8. Směrnice děkana HGF č. 2/2008, Pokyny pro zpracování diplomové práce, Příručka pro studenty Hornicko-geologické fakulty.

Doporučená literatura:

PEARS, Richard a Graham J. SHIELDS. Cite them right: the essential referencing guide. 8th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. Palgrave study skills. ISBN 978-0-230-27231-6. KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd. Nitra: Enigma [Nitra], 2008. ISBN 978-80-89132-70-6. ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace, Obsah, forma a struktura ČSN ISO 690-2 (010197):Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Účast studenta na konzultacích.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast studenta na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání diplomové práce. 2. Zásady přípravy diplomové práce 3. Představení a vysvětlení podstaty směrnice fakulty k přípravě diplomové práce. 4. Zásady citování a práce s literaturou. 5. Obsahové zpracování teoretické části práce, struktura práce. 6. Praktická část práce – zpracování naměřených dat, forma jejich prezentace. 7. Zpracování rešerše současného stavu řešené problematiky – prezentace. 8. Sestavení osnovy diplomové práce – prezentace. 9. Kontrola zpracování naměřených dat. 10. Zpracování pracovní verze diplomové práce. 11. Připomínkování pracovní verze diplomové práce. 12. Vyhotovení konečné verze diplomové práce. 13. Prezentace diplomové práce a její obhajoba před interní komisí. 14. Odevzdání diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní