544-0039/01 – Influence by Undermining (VP)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantorIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
MUR50 Ing. Radomíra Murysová
NOV16 prof. Ing. Josef Novák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students should be able to work independently in the field influence by undermining, especially in solving problems related with the determination of subsidence trough parameters and the theoretical calculation of surface movement.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The task of the influence by undermining is to clarify mechanism of overlying rock due to underground mining and mining results on the landscape. One of the main tasks of the influence by undermining is a theoretical calculation of the movements and deformations, depending on the extent of planned mining.

Compulsory literature:

Literatura: Schenk, J. Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1059-X Neset, K. Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984 Schenk, J. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2001 Schenk, J. Knotheho rozdělení plné účinné plochy, http://igdm.vsb.cz ČSN 730039 – Stavby na poddolovaném území Zákon č. 44/1988 Sb.,o ochraně a využití nerostného bohatství, §15-19, §25-27, §33 Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. §2-9

Recommended literature:

Žilavý, B. Vplyvy poddolovania, Nakladateľstvo ALFA, n. p., Bratislava 1968

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova: 1) Důlní škody ([1], s.11-12), jejich vznik a příčiny, vlivy poddolování, ([1], s.30-42). 2) Teorie pohybů způsobených vlivem hornických prací v masívu a na povrchu ([1],s.20-24). Pohyb v nadloží vydobyté části ložiska, jeho šíření, mezný úhel vlivu. Hranice vlivu dobývání ([1],s.25-30). 3) Teoretický tvar poklesové kotliny a parametry pohybu a deformací v ní - pokles, posun, naklonění, zakřivení a vodorovné přetvoření ([1],s. 56-69) 4) Prognóza účinků poddolování na povrch a stavební objekty, teorie plně účinné plochy ([1], s. 74-76) 5) Teorie rozdělení účinné plochy pro ploše uložené sloje (Bals([1],s. 76- 80), Knothe([3],). 6) Vliv času na průběh pohybu, časový faktor([1], s.44-47). 7) Zajištění stability povrchových objektů [4]. 8) Ochranné pilíře povrchových objektů Konstrukce ochranných pilířů při plochém uložení ložiska ([1], s.223-226). 9) Konstrukce ochranných pilířů při šikmém uložení ložiska. ([1], s.226- 236). 10) Zásady legislativní ochrany povrchu [5], [6] Cvičení: 1) Výpočet vlivů poddolování na stavbu 2) Konstrukce ochranného pilíře

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner