544-0054/01 – Cadastre of Real Estates (KN)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Presentation of the current state of the Cadastre of Real Estates, including existing legislative provisions and their application in practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course acquaints students with basic knowledge of the national map series, and about Cadastre of Real Estates in Czech Republic. The aim of the course Cadastre of Real Estates is to acquaint students with the subject and content of the Cadastre of Real Estates in Czech Republic, forms of public provision of data and basic methods of registration of property rights.

Compulsory literature:

Bumba J.: České katastry od 11. do 21. století, Grada Publishing, Praha 2007 Bumba J.: Věcné břemeno v katastru nemovitostí a geometrickém plánu, VÚGTK, Praha 1999 Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Zákon č. 200/1994 o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech veznění pozdějších předpisů Vyhláška č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. Vyhláška č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 311/2009 Sb.

Recommended literature:

Novák, J. : Katastr nemovitostí I, učební texty VŠB – TU Ostrava 2003 Novák, J. : Katastr nemovitostí II, učební texty VŠB – TU Ostrava 2001 Kuba, B. Olivová, K. : Katastr nemovitostí po novele, LINDE Praha 2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1.Základní pojmy v katastru nemovitostí 2.Historický vývoj českého katastru 3.Předmět evidence v katastru nemovitostí 4.Obsah katastru nemovitostí 5.Hlavní zásady vedení vlastnických a jiných práv k nemovitostem 6.Katastrální operát a jeho obsah 7.Katastrální mapa a její historický vývoj 8.Způsoby zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem 9.Katastrální operát – soubor popisných informací 10.Revize a obnova katastrálního operátu 11.Geometrický plán a jeho obsah 12.Zeměměřické činnosti při vedení katastru nemovitostí 13.Vytyčování hranic pozemků 14.Poskytování ůdajů z katastru nemovitostí, výpisd z katastru nemovitostí 15.Katastr nemovitostí a státní informační systém, zeměměřické katastrální orgány Cvičení 1.Katastrální operát - soubor geodetických infirmací- praktické příklady 2.Určování výměr – grafický způsob 3.Určování výměr – z pravoúhlých souřadnic 4.Dělení pozemků 5.Dělení pozemků 6.Vyrovnání hranic pozemků 7.Geometrický plán – zaměření 8.Geometrický plán - vyhotovení 9.Geometrický plán – vyhotovení 10.Obnova katastrálního operátu novým mapováním 11.Obnova katastrálního operátu novým mapováním 12.Soubor popisných informací – praktický příklad 13.Příklady vkladu a záznamu vlastnických a jiných věcných pzáv do katastru nemovitostí 14.Exkurze na katastr nemovitostí 15.Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner