544-0055/02 – Engineering Geodesy (IG)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAZ30 doc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Combined Credit and Examination 15+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Getting students to use the normal part of geodesy and geodetic methods and special procedures for the purpose of the survey, design, construction or installation and during use of buildings and technological equipment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The subject expands knowledge of Geodesy on measuring and setting-out of basic elements, positional and altitude setting-out. There is also paid attention to Error of Layout planning.

Compulsory literature:

Michalčák,O.-Vosika,O.-Veselý,M.-Novák,Z. Inženýrská geodézie I, ALFA, Bratislava 1985 Michalčák,O.-Vosika,O.-Veselý,M.-Novák,Z. Inženýrská geodézie II, ALFA, ISBN 80-05-00678-0, Bratislava 1990 Krumphanzl,V.-Michalčák,O. Inženýrská geodézie II, Kartografie n.p., Praha 1975 Novák,Z.-Procházka,J.Inženýrská geodézie 10,ISBN 80-01-02407-5, ČVUT, Praha 2001 Bajer,M.-Procházka,J.Inženýrská geodézie 10, 20 ISBN 80-01-01673-0, ČVUT Praha,1997 Gavlovský E. Inženýrská geodézie, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Recommended literature:

Švábenský,O.-Vitula,A Inženýrská geodézie, Návody ke cvičením I, VUT Brno 1988 Švábenský,O.-Vitula,A Inženýrská geodézie, Návody ke cvičením II, ISBN 80-214- 1253-9 VUT Brno 1991

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky_osnova 1. Předmět Inženýrská geodézie, Historie 2. Základní pojmy, měření a vytyčování, plánování přesnosti 3. Rozbor přesnosti mechanického měření a vytyčování délek 4. rozbor přesnosti nepřímé metody měření délek 5. Rozbor přesnosti měření úhlů 6. Metody vytyčení polohy bodu 7. Vytyčení přímky, kolmice a rovnoběžky 8. Vytyčení svislice 9. Vytyčení výšky nivelací 10. Trigonometrické vytyčení výšek 11. Výškově vytyčovací úlohy 12. Prostorová vzdálenost 13. Základní pojmy problematiky vytyčování staveb 14. Geodézie při přípravě a projektování staveb 15. Vytyčovací sítě 16. Geodetické práce v průběhu výstavby 17. Kontrolní měření na stavbách 18. Vytyčení a měření zvláštních staveb a památkových objektů. 19. Geodézie v dopravním stavitelství 20. Kružnicový oblouk, vytyčení hlavních a vedlejších prvků 21. Klotoida, vytyčení hlavních a podrobných bodů 22. Kubická parabola, vytyčení hlavních a podrobných bodů oblouku 23. Výškové zakružovací oblouky 24. Měření posunů staveb, svislé a vodorovné posuny. Cvičení: 1. Elipsa chyb. 2. Přímé měření délek_ rozbor přesnosti. 3. Vytyčení přímky, mezilehlého bodu. 4. Vytyčení výšky nivelací. 5. Výškově vytyčovací úlohy_ vytyčení roviny s daným sklonem. 6. Návrh vytyčovací sítě. 7. Polohové a výškové vytyčení stavby. 8. Vytyčení kružnicového oblouku. Seznam otázek: Seznam otázek se shoduje s přednášenými tématy.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner