544-0063/03 – Vlivy dobývání na důlní díla a povrch (VD)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.Garant verze předmětudoc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
GAS0006 doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá příčinami pohybu povrchu vlivem poddolování, teorii plné účinné plochy a metodami prognózních výpočtu vlivů poddolování, možnostmi ochrany povrchu a důlních a povrchových objektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti o příčinách pohybu horninového masívu a povrchu vlivem poddolování a možnostech ochrany před účinky poddolování.

Povinná literatura:

MIKULENKA, Václav. Nauka o důlních škodách [CD-ROM]. I. díl. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1835-1 MIKULENKA, Václav. Nauka o důlních škodách [CD-ROM]. II. díl. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1836-8 NESET, Karel. Důlní měřictví. IV, Vlivy poddolování. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984 KRATZSCH H. Impact of Ground Deformation on Structures. In: Mining Subsidence Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg 1983. ISBN: 978-3-642-81925-4

Doporučená literatura:

SCHENK, J. NOVÁK, J. MIKULENKA, V. Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 50(1), 69-82. ISSN 0474-8476 BRADÁČ, J. Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Ostrava: Dům techniky [Ostrava], 1999. Česká matice technická, č. spisu 463, roč. 1997. ISBN 80-02-01276-3 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, Český normalizační institut, Praha, 1997 PETROŠ, V. Mining geomechanics. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0809-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Důlní škody, jejich vznik a příčiny, vlivy poddolování, hranice vlivu dobývání 2. Teorie pohybů způsobených vlivem hornických prací v masívu a na povrchu 3. Pohyb v nadloží vydobyté části ložiska, jeho šíření, mezný úhel vlivu 4. Pokles, posun, naklonění, zakřivení a vodorovné přetvoření 5. Činitelé ovlivňující velikost pohybu povrchových bodů 6. Časový průběh klesání povrchu. 7. Metody předběžných výpočtů pohybu povrchových bodů 8. Teoretický tvar poklesové kotliny a parametry pohybu a deformací v ní 9. Prognóza účinků poddolování na povrch a stavební objekty, teorie plně účinné plochy. 10. Teorie rozdělení účinné plochy 11. Zajištění stability povrchových objektů. Preventivní ochrana. 12. Ochranné pilíře povrchových objektů. Konstrukce ochranných pilířů při plochém uložení ložiska. Tvary ochranných pilířů. 13. Konstrukce ochranných pilířů při šikmém uložení ložiska. Zásady legislativní ochrany povrchu. 14. Zdánlivé důlní škody

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní