544-0072/03 – Geodesy I (G I)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAZ30 doc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Objective of the course students are gaining basic knowledge of geodesy, in terms of mastering the basic principles of methodology for measuring angles and lengths

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The course deals with the measurement of geodetic environment variables and basic concepts of the theory of errors. They discussed methods of measuring angles and lengths and the surveying device described in the relevant conditions and their accuracy.

Compulsory literature:

LU, Zhiping, Yunying QU a Shubo QIAO. Geodesy: introduction to geodetic datum and geodetic systems. Berlin: Springer, [2014]. ISBN 978-3-642-41244-8.

Recommended literature:

LU, Zhiping, Yunying QU a Shubo QIAO. Geodesy: introduction to geodetic datum and geodetic systems. Berlin: Springer, [2014]. ISBN 978-3-642-41244-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
544-0001 ZG Surveying Fundamentals Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. úkoly a rozdělení geodézie, základní pojmy a teorie měřických chyb 2. měření směrů a úhlů, teodolity – popis, podmínky správnosti 3. metody měření vodorovných a svislých úhlů, chyby při měření vodorovných a svislých úhlů, přesnost úhlového měření , mezní odchylky 4. základy kartografického zobrazení, souřadnicový systém S-JTSK 5. souřadnicové výpočty – 1. a 2. souřadnicová úloha, transformace souřadnic, protínání, polygonové pořady, trojúhelníkové řetězce, další souřadnicové výpočty. Cvičení : 1. základní jednotky délkové a úhlové , praktické aplikace základů vyrovnávacího počtu 2. teodolit – popis, podmínky správnosti, horizontace a centrace, způsoby odečítání, jednoduché měření vodorovných úhlů, měření svislých úhlů , vyhodnocování zápisníku 3. měření vodorovných úhlů v řadách a skupinách, vyhodnocování zápisníku 4. měření vodorovných úhlů repeticí, vyhodnocování zápisníku 5. I. a II. geodetická úloha 6. protínání vpřed ze směrů a úhlů, z délek 7. protínání zpět, Hansenova úloha, transformace souřadnic 8. polygonový pořad otevřený 9. polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný, přibližné vyrovnání 10. trojúhelníkový řetězec 11. další souřadnicové výpočty - průsečík přímek, výpočet souřadnic bodů na přímce. Seznam otázek : 1. tvar Země, aproximace zemského povrchu 2. souřadnicový systém S-JTSK 3. základní směry v geodézii, způsoby vytyčování vodorovného a svislého směru, vytyčování úhlu konstantní velikosti 4. teodolit, konstrukce, podmínky správnosti, horizontace a centrace 5. metody měření vodorovných úhlů 6. měření svislých úhlů 7. přesnost při měření vodorovných a svislých úhlů 8. polární a ortogonální souřadnice, vzájemné vztahy 9. transformace souřadnic 10. I. a II. geodetická úloha 11. protínání vpřed ze směrů, orientace na stanovišti 12. protínání vpřed z úhlů 13. protínání vpřed z délek 14. protínání zpět využitím pomocného úhlu γ 15. protínání zpět Cassiniho způsobem 16. protínání zpět pomocí Collinsova bodu 17. Hansenova úloha 18. rozdělení polygonových pořadů, obecný postup při jejich výpočtu 19. polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný, výpočet a přibližné vyrovnání 20. polygonový pořad oboustranně připojený a jednostranně orientovaný, výpočet a přibližné vyrovnání 21. polygonový pořad vsunutý 22. přesnost polygonového pořadu – přesnost ve směru poslední strany 23. přesnost polygonového pořadu – podélná a příčná odchylka 24. přesnost polygonového pořadu – stř. chyba v poloze koncového bodu 25. trojúhelníkový řetězec, výpočet 26. výpočet průsečíku dvou přímek 27. výpočet souřadnic bodů na měřické přímce

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner