544-0072/04 – Geodesy I (G I)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAZ30 doc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Objective of the course students are gaining basic knowledge of geodesy, in terms of mastering the basic principles of methodology for measuring angles and lengths

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The course deals with the measurement of geodetic environment variables and basic concepts of the theory of errors. They discussed methods of measuring angles and lengths and the surveying device described in the relevant conditions and their accuracy.

Compulsory literature:

Kubečka, E. : Geodézie a důlní měřictví, skripta VŠB , Ostrava 1992 Ratiborský, J. : Geodézie,skripta ČVUT, Praha 1995 Vitásek, J. Nevosád, Z. : Geodézie I., skripta VUT Brno 1999 Hauf, M. a kol. : Geodézie ( technický průvodce ), SNTL Praha 1989 Schenk, J. Geodézie , VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0782-3

Recommended literature:

Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
544-0001 ZG Surveying Fundamentals Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní pojmy z teorie měřických chyb, vyrovnání metodou nejmenších čtverců, zákon o přenášení chyb Úkoly a rozdělení geodézie, základy kartografického zobrazení Polohopisné geodetické základy - podstata traingulace, souřadnicové systémy na území České republiky souřadnicové výpočty - 1. a 2. souřadnicové úloha, určování polohy bodů protínáním, Hansenova úloha transformace souřadnic, speciální souřadnicové výpočty, polygonové pořady, trojúhelníkové řetězce Body podrobného bodového pole, třídy přesnosti, výpočet podrobných bodů Stanovení středních chyb měření, dovolené odchylky, Cvičení: Základní jednotky délkové a úhlové, převody praktické aplikace ze základů vyrovnávacího počtu I. a II. geodetická úloha Protínání vpřed ze směrů a úhlů Protínání vpřed z délek Protínání zpět, řešení obecnou větou sinovou Protínání zpět, řešení Cassiniho Hansenova úloha Transformace souřadnic Orientace směrů na stanovišti Polygonový pořad otevřený POlygonový pořad oboustranně orientovaný, přibližné vyrovnání Polygonový pořad jendostranně orientovaný přibližné vyrovnání Výpočet průsečíku dvou přímek a úhlu jimi sevřeného Polární a orogonální souřadnice

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner