544-0073/01 – Geodesy II (G II)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
TYR30 doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are familiar and gain experience with the principles of detailed mapping and development of horizontal and vertical minor control.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The course deals with the work in the field of elevation points, mapping methods, setting - out workings and calculations of areas and volumes.

Compulsory literature:

Kubečka, E. : Geodézie a důlní měřictví, skripta VŠB , Ostrava 1992 Ratiborský, J. : Geodézie,skripta ČVUT, Praha 1995 Nevosád, Z. Soukup, F. Vitásek, J. : Geodézie II., skripta VUT Brno 1999 Hauf, M. a kol. : Geodézie ( technický průvodce ), SNTL Praha 1989 Gavlovský, E. aj.: Geodézie, skripta na CD, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2002 Schenk, J. Geodézie , VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0782-3

Recommended literature:

Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
544-0072 G I Geodesy I Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. měření a určování délek – vývoj definice metru, metrologie, geodetické základny v ČR 2. přímé měření délek měřidly, systematické chyby, přesnost měření 3. nepřímé určování délek – trigonometricky, paralakticky, optickými dálkoměry, elektronickými dálkoměry, přesnost měření 4. převod měřených délek do zobrazovací roviny 5. souřadnicové soustavy na území ČR 6. výšková měření, základní pojmy, výškové systémy na území ČR, metody určování výšek 7. geometrická nivelace, metody měření, nivelační přístroje a pomůcky, systematické chyby při nivelaci, přesnost měření, výpočet a vyrovnání výšek 8. trigonometrická nivelace, princip 9. bodová pole ( polohová, výšková, tíhová ), stabilizace a signalizace bodů, geodetické údaje, charakteristika kvality Cvičení : 1. měření délek pásmem, systematické chyby 2. měření délek trigonometricky 3. určování délek paralakticky, přístroje, pomůcky, metodika 4. určování délek optickými dálkoměry, přístroje, pomůcky, metodika 5. určování délek elektronickými dálkoměry, přístroje, pomůcky, metodika 6. ověření přesnosti jednotlivých metod měření a určování délek 7. měření polohy bodů protínání vpřed z úhlů a délek, výpočet 8. zaměření a výpočet polygonových pořadů 9. nivelační přístroje a pomůcky, popis, podmínky správnosti 10. zaměření nivelačního pořadu technickou nivelací, metodika, vedení zápisníku, výpočet výšek bodů 11. zaměření nivelačního pořadu přesnou nivelací,metodika, vedení zápisníku, výpočet výšek bodů 12. zaměření a vyhodnocení podélného profilu 13. zaměření a vyhodnocení příčných profilů 14. trigonometrické určování výšek bodů – trigonometrická nivelace Seznam otázek : 1. měření a určování délek, základy metrologie, definice 2. metody měření a určování délek 3. přímé měření délek měřidly , systematické chyby, přesnost metody 4. určování délek trigonometricky, přesnost metody 5. určování délek paralakticky, přesnost metody 6. určování délek optickými dálkoměry - přístroj s dálkoměrným klínkem, přesnost metody 7. určování délek optickými dálkoměry – nitkovým tachymetrem, přesnost metody 8. určování délek optickými dálkoměry – diagramovým tachymetrem, přesnost metody 9. určování délek elektronickými dálkoměry, přesnost metody 10. systematické chyby při měření a určování délek, přesnost 11. převod měřených délek do zobrazovací roviny 12. polohopisné geodetické základny, polohová bodová pole, stabilizace a signalizace bodů polohových polí, charakteristika kvality 13. souřadnicové systémy na území ČR 14. souřadnicové systémy stabilního katastru 15. souřadnicové systémy – Vojenská triangulace 16. souřadnicový systém S – JTSK 17. souřadnicový systém S – 42 18. souřadnicový systém WGS 84, ETRS 89 19. výšková měření, základní pojmy, výškové systémy na území ČR 20. metody určování výšek, geometrická nivelace 21. nivelační přístroje, konstrukce, podmínky správnosti 22. systematické chyby geometrické nivelace 23. výšková bodová pole, stabilizace výškových bodů 24. trigonometrická nivelace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner