544-0074/01 – Mining Damage Issues (NoDŠ)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUR50 Ing. Radomíra Murysová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to obtain basic information about the possible consequences of underground mining deposits, principles of forecast calculations and methods of protection on surface, mining and surface objects.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject deals with causes of surface movement as a result of mining subsidence, theory of fully-effective area, methods of prognosis calculation of mining subsidence, possibilities of protection of surface, mining and overground objects.

Compulsory literature:

Schenk, J. Časový faktor důležitý prvek při zkoumání dynamiky vývoje poklesové kotliny, VŠB-TU Ostrava 1998 Schenk, J. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2001 Mikulenka, V. Nauka o důlních škodách I. díl, VŠB-TU Ostrava 2008,ISBN 978-80-248-1835-1 Mikulenka, V. Nauka o důlních škodách II. díl, VŠB-TU Ostrava 2008,ISBN 978-80-248-1836-8

Recommended literature:

Neset, K. Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984 Schenk, J. Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1059-X Žilavý, B. Vplyvy poddolovania, Nakladateľstvo ALFA, n. p., Bratislava 1968

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Důlní škody, jejich vznik a příčiny, vlivy poddolování, hranice vlivu dobývání. Teorie pohybů způsobených vlivem hornických prací v masívu a na povrchu. Pohyb v nadloží vydobyté části ložiska, jeho šíření, mezný úhel vlivu. 2. Teoretický tvar poklesové kotliny a parametry pohybu a deformací v ní - pokles, posun, naklonění, zakřivení a vodorovné přetvoření. 3. Prognóza účinků poddolování na povrch a stavební objekty, teorie plně účinné plochy. Teorie rozdělení účinné plochy pro ploše uložené sloje. 4. Teorie rozdělení účinné plochy pro šikmě uložené sloje. Tvar poklesové kotliny při vícenásobném podrubání a mocném pokryvu. 5. Počítačové řešení předběžných výpočtů vlivů poddolování. Vliv času na průběh pohybu, časový faktor. 6. Teorie rozdělení účinné plochy pro strmě uložené sloje. Teorie rozdělení plně účinné plochy na základě naměřených výsledků. 7. Zajištění stability povrchových objektů. Preventivní ochrana. 8. Ochranné pilíře povrchových objektů. Konstrukce ochranných pilířů při plochém uložení ložiska. Tvary ochranných pilířů. 9. Konstrukce ochranných pilířů při šikmém uložení ložiska. Zásady legislativní ochrany povrchu. Cvičení: 1. Vlivy dobývání na hornickou krajinu, Video 2. Určení hranice vlivu dobývání na základě naměřených poklesů. Podélný profil poklesovou kotlinou z naměřených výsledků. 3. Určení naklonění, poloměrů křivosti z naměřených výsledků. (Excel) 4. Konstrukce průsvitky pro ploché uložení sloje. 5. Výpočet poklesů a posunů stavebního objektu. 6. Příprava vstupních dat pro výpočet poddolování na počítači. 7. Výpočet vlivů poddolování na počítači. 8. Sestrojení map izokatabáz a izočar deformačních parametrů. 9. Konstrukce ochranného pilíře jámy při plochém uložení ložiska a různě mocném pokryvu. 10. Zápočet. Otázky: 1. Vývoj poznatků a názorů o vlivech dobývání na povrch a o důlních škodách. Pohyby hornin vlivem hornických prací v nadloží hlubinného ložiska. 2. Vliv geomechanických vlastností nadloží na průběh pohybu povrchu. Vliv geologických podmínek uložení na průběh pohybu povrchu. Vliv mocnosti ložiska na průběh pohybu povrchu. 3. Plošný rozsah vlivů dobývání na povrch. Definice poklesové kotliny a pohybů a deformací v ní. 4. Vliv hloubky ložiska na průběh pohybu povrchu. Vliv způsobů dobývání na průběh pohybu povrchu. 5. Tvar poklesové kotliny při vícenásobném podrubání a při mocném pokryvu. 6. Dynamika pohybů v poklesové kotlině. Vliv času na průběh pohybu na povrchu, funkční závislosti. 7. Průběh naklonění v poklesové kotlině (maximální a minimální hodnoty). Průběh křivosti a poloměru zakřivení v poklesové kotlině (maximální a minimální hodnoty). Průběh vodorovného přetvoření v poklesové kotlině (maximální a minimální hodnoty). 8. Teorie plné účinné plochy. Rozdělení plné účinné plochy podle Balse. Rozdělení plné účinné plochy podle Knotheho. 9. Rozdělení plné účinné plochy při ukloněném ložisku podle Schleiera. Rozdělení plné účinné plochy při ukloněném ložisku podle Matouše. 10. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítačích. 11. Ochranné pilíře princip konstrukce. Ochranné pilíře jam. Ochranné pilíře vodotečí, komunikací. 12. Ovlivnění povrchových objektů poddolováním a vliv pohybů a deformací na jejich stabilitu. Opatření na sanaci výškových staveb. Opatření na sanaci velkoplošných průmyslových objektů. Opatření na sanaci kanalizace, vodovodů a plynovodů. Opatření na sanaci elektrického vedení nadzemního i podzemního. Opatření na sanaci železničních tratí a silnic. Opatření na sanaci vodotečí. Opatření na sanaci měst a sídlišť. 13. Nepravé (nepřímé) důlní škody. Legislativní opatření na ochranu povrchu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner