544-0089/01 – Astronomy (A )

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits3
Subject guarantorPaedDr. Ivana Marková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR44 PaedDr. Ivana Marková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will gain an overview of the latest knowledge in the field of astronomy and astrophysics.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The subject is divided to several topics such as: Classical Astronomy, Astrophysics and Spherical Astronomy. There is also paid great attention to coordinate and temporal systems.

Compulsory literature:

Sir Norman Lockyer,Science primers Science primers, ed. by Professors Huxley, Roscoe, and Balfour Stewart, D. Appleton, 1885, Michigan

Recommended literature:

Michael Zeilik: Astronomy: The Evolving Universe, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0521800900, 9780521800907,pgs: 552 Marc Leslie Kutner, Astronomy: A Physical Perspective,Cambridge University Press, 2003,ISBN 0521529271, 9780521529273, pgs: 582

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvodní hodina údaje o studijní a doplňkové literatuře,vývoj astronomie, důležitá historická data, souhvězdí, označení hvězd cvičení - v planetáriu - seznámení s hvězdnou oblohou a základními souhvězdími 2. Klasická astronomie I. základní souřadné soustavy, hvězdný čas, aberace, měření vzdáleností ve vesmíru, určení astronomické jednotky cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 3. Klasická astronomie II. refrakce, čas, změny v rotaci Země, moderní definice času, důsledky rotace Země - Coriolisova síla, precese a nutace cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 4. Klasická astronomie III. pohyb planet, Keplerovy zákony, odvození gravitačního zákona, geometrie rovinné dráhy, rychlost ve dráze, pohybové rovnice a problém 2 těles cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 5. Klasická astronomie IV. problém 3 těles, Rocheova mez, poruchy, slapové síly, určení polohy tělesa v eliptické dráze, Keplerova rovnice, dráhové elementy, pohyb Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky, použití planetária k vysvětlení zatmění Slunce a Měsíce i pohybu planet 6. Sluneční soustava jednotlivé planety podrobněji, planetky, komety, meteori-tická tělesa cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 7. Astrofyzika v kostce I. spektrální klasifikace hvězd, HRD, vývoj hvězd, Slunce ja-ko hvězda cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 8. Astrofyzika v kostce II. dvojhvězdy, OH, KH, Galaxie, galaxie, úvod do kosmologie cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 9. Sférická astronomie (podrobněji) souřadnicové systémy, pravoúhlé a sférické souřadnice v prostoru, transformace pravoúhlých souřadnic, terestrické souřadnicové systémy, systém astronomických zeměpisných sou-řadnic, referenční (geodetické) rovníkové systémy, geocent- rické rovníkové systémy, astronomické souřadnicové systémy, horizontální souřadnicový systém, rovníkový souřadnicový systém, transformace mezi horizontálními a rovníkovými sou-řadnicemi, ekliptikální souřadnicový systém, transformace mezi rovníkovými a ekliptikálními souřadnicemi, denní pohyb hvězd cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 10. Dráhové (orbitální) souřadnicové systémy, transformace dráhových elementů na pravoúhlé a sférické sou-řadnice, nerušený (keplerovský) pohyb, odvození Keplerových zákonů a dalších základních vztahů, sestavení pohybových rovnic, odvození druhého Keplerova zákona, odvození prvního Keplerova zákona, odvození třetího Keplerova zákona cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 11. Dráhové elementy, určení polohy v rovině dráhy, vztahy mezi prostorovými sou-řadnicemi a souřadnicemi v rovině dráhy, rušený pohyb, Gaus-sovy a Lagrangeovy planetární rovnice, druhy rušících sil cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 12. Čas a časové systémy, časové systémy založené na rotaci Země, hvězdný časový sys-tém, sluneční časový systém, místní čas, světový čas a pás-mové časy, převody časů, atomový čas, koordinovaná časová soustava, juliánské datum, změny souřadnic, precese a nuta- ce, precesní pohyb jarního bodu, vliv precese na rovníkové souřadnice cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 13. Veličiny určující nutaci, výpočet precese a nutace, vlastní pohyb hvězdy, vliv vlast-ního pohybu na rovníkové souřadnice, aberace, denní aberace, vliv denní aberace na horizontální a rovníkové souřadnice, roční aberace a její vliv na rovníkové souřadnice, planetár-ní aberace cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky, praktické ukázky v planetáriu 14. Paralaxa, denní paralaxa, vliv denní paralaxy na horizontální a rovní-kové souřadnice, roční paralaxa, vliv roční paralaxy na rov-níkové souřadnice, astronomická refrakce, teorie refrakce, redukce souřadnic hvězd, výpočet zdánlivých pozic cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 15. Problémy současné astronomie novinky z astronomie, tato přednáška i cvičení jsou koncipo-vány jako opakovací nebo "záložní" hodina Otázky jsou sestaveny k tématům probíraným na přednáškách a ve cvičení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 13  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 33  0 3
                Oral Oral examination 34  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner