544-0089/02 – Astronomie (A )

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětuMgr. Kamila Truparová Plšková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TRU0062 Mgr. Kamila Truparová Plšková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat základní přehled o jevech pozorovatelných na obloze, definovat základní astronomické pojmy a vysvětlit základní charakteristiky vesmírných objektů a vazby mezi nimi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Astronomie, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Dělí se na Hvězdnou astronomii, která se zabývá hvězdami, včetně Slunce; výzkumem prostorového rozložení a zákonitostmi pohybů hvězd a hvězdných soustav; galaktickou astronomii zabývající se zkoumáním struktury, součástí a vývoje galaxií – v prvé řadě naší Galaxie a extragalaktickou astronomii, která zkoumá objekty za hranicemi naší Galaxie. Planetární vědy pak zkoumají planety v naší sluneční soustavě a řadí se do astronomie, ale jejich části mají často užší spojitost s odpovídajícími vědami o planetě Zemi. Meteorická astronomie se zabývá studiem pohybu a dalšími vlastnostmi meteorů a meteoritů. Kosmologie studuje vesmír jako celek a zvláště jeho vznik, současný a budoucí vývoj.

Povinná literatura:

FIXEL JAN, MACHOTKA RADOVAN: Geodetická astronomie a kosmická geodézie I. Brno, 2007. MELICHER, J. A KOL.: Geodetická astronómia a základy kozmickej geodézie, Alfa Bratislava, 1993. KULHÁNEK PETR A KOL.: Astronomie a astrofyzika - souvislosti, Nakladatelství Aldebaran, 2018. THOMSON DONALD B.: Introduction To Geodetic Astronomy. University of New Brunswick, Canada, 1997.

Doporučená literatura:

KLECZEK, J.: Velká encyklopedie vesmíru. Academia, Praha, 2002. KULHÁNEK PETR: Moderní kosmologie. Hvězdárna Valašské Meziříčí, 2011. ŠIROKÝ JAROMÍR, ŠIROKÁ MIROSLAVA: Základy astronomie v příkladech, SPN Praha, 1973. HAWKING STEPHEN: Brief Answers to the Big Questions, John Murray Publishers, 2018, 256 stran.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola splněné zadaných cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní hodina údaje o studijní a doplňkové literatuře,vývoj astronomie, důležitá historická data, souhvězdí, označení hvězd cvičení - v planetáriu - seznámení s hvězdnou oblohou a základními souhvězdími 2. Klasická astronomie I. základní souřadné soustavy, hvězdný čas, aberace, měření vzdáleností ve vesmíru, určení astronomické jednotky cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 3. Klasická astronomie II. refrakce, čas, změny v rotaci Země, moderní definice času, důsledky rotace Země - Coriolisova síla, precese a nutace cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 4. Klasická astronomie III. pohyb planet, Keplerovy zákony, odvození gravitačního zákona, geometrie rovinné dráhy, rychlost ve dráze, pohybové rovnice a problém 2 těles cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 5. Klasická astronomie IV. problém 3 těles, Rocheova mez, poruchy, slapové síly, určení polohy tělesa v eliptické dráze, Keplerova rovnice, dráhové elementy, pohyb Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky, použití planetária k vysvětlení zatmění Slunce a Měsíce i pohybu planet 6. Sluneční soustava jednotlivé planety podrobněji, planetky, komety, meteori-tická tělesa cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 7. Astrofyzika v kostce I. spektrální klasifikace hvězd, HRD, vývoj hvězd, Slunce ja-ko hvězda cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 8. Astrofyzika v kostce II. dvojhvězdy, OH, KH, Galaxie, galaxie, úvod do kosmologie cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 9. Sférická astronomie (podrobněji) souřadnicové systémy, pravoúhlé a sférické souřadnice v prostoru, transformace pravoúhlých souřadnic, terestrické souřadnicové systémy, systém astronomických zeměpisných sou-řadnic, referenční (geodetické) rovníkové systémy, geocent- rické rovníkové systémy, astronomické souřadnicové systémy, horizontální souřadnicový systém, rovníkový souřadnicový systém, transformace mezi horizontálními a rovníkovými sou-řadnicemi, ekliptikální souřadnicový systém, transformace mezi rovníkovými a ekliptikálními souřadnicemi, denní pohyb hvězd cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 10. Dráhové (orbitální) souřadnicové systémy, transformace dráhových elementů na pravoúhlé a sférické sou-řadnice, nerušený (keplerovský) pohyb, odvození Keplerových zákonů a dalších základních vztahů, sestavení pohybových rovnic, odvození druhého Keplerova zákona, odvození prvního Keplerova zákona, odvození třetího Keplerova zákona cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 11. Dráhové elementy, určení polohy v rovině dráhy, vztahy mezi prostorovými sou-řadnicemi a souřadnicemi v rovině dráhy, rušený pohyb, Gaus-sovy a Lagrangeovy planetární rovnice, druhy rušících sil cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 12. Čas a časové systémy, časové systémy založené na rotaci Země, hvězdný časový sys-tém, sluneční časový systém, místní čas, světový čas a pás-mové časy, převody časů, atomový čas, koordinovaná časová soustava, juliánské datum, změny souřadnic, precese a nuta- ce, precesní pohyb jarního bodu, vliv precese na rovníkové souřadnice cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 13. Veličiny určující nutaci, výpočet precese a nutace, vlastní pohyb hvězdy, vliv vlast-ního pohybu na rovníkové souřadnice, aberace, denní aberace, vliv denní aberace na horizontální a rovníkové souřadnice, roční aberace a její vliv na rovníkové souřadnice, planetár-ní aberace cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky, praktické ukázky v planetáriu 14. Paralaxa, denní paralaxa, vliv denní paralaxy na horizontální a rovní-kové souřadnice, roční paralaxa, vliv roční paralaxy na rov-níkové souřadnice, astronomická refrakce, teorie refrakce, redukce souřadnic hvězd, výpočet zdánlivých pozic cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 15. Problémy současné astronomie novinky z astronomie, tato přednáška i cvičení jsou koncipo-vány jako opakovací nebo "záložní" hodina Otázky jsou sestaveny k tématům probíraným na přednáškách a ve cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2009/2010 letní