544-0095/01 – Fyzikální geodézie a geofyzika (FGG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Müller, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF20 doc. RNDr. Libuše Hofrichterová, CSc.
MUL10 prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat zejména gravimetrické metody a vybrané geofyzikální metody v geodesii a v důlním měřictví. Zdokonalit se v poznání zákonitostí pohybu a tvaru Země, jeho deformací a změn. Většina geofyzikálních metod zahrnuje v současnosti aplikace ve formě letecké, pozemní, důlní, vrtní variantě, včetně úprav pro mořskou aplikaci. Největší rozmach však zažívají satelitní geodetické a geofyzikální technologie které se stávají součástí každodenní praxe. Jejich základy jsou součástí Fyzikální geodézie. Každá z metod se při její aplikaci liší přístrojovým vybavením, metodikou přístupu k řešení příslušné problematiky, i z interpretačního hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje nauku o fyzikálních polích Země, zejména o tíhovém poli a jeho vlivu na geodetické veličiny. Dále jsou probírány některé geofyzikální metody a jejich využití v inženýrské geodézii a důlním měřictví. Analýza fyzikálních polí zemského tělesa, za účelem řešení problematiky jeho tvaru a stavby (vnitřní stavba Země - zejména stavba zemské kůry a svrchního pláště ap.) je součástí propojení obou metod. Význam obou metod je ve využití a možnosti řešení problematiky z oblasti všeobecné, strukturní a ložiskové geologie (vyhledávání ložisek nerostných surovin; lokalizace zlomů, ap.), řešením problematiky z oblasti inženýrské geologie, geologie životního prostředí, hydrogeologie a geodynamiky ap. Nové satelitní geofyzikální a geodetické metody současně umožňují globální aplikace a prognózování surovinového potenciálu, rizik a ohrožení. S ohledem na fyzikální princip a charakter pole, které proměřujeme a analyzujeme, jsou do předmětu začleněny tyto geofyzikální metody: - gravimetrie (tíhové pole), -geomagnetika (geomagnetické pole Země), - geoelektrické metody (geoelektrická pole jak přirozená tak uměle vyvolaná), - seizmický průzkum a seismológie (vlnové pole), - rádionuklidové metody (radioaktivní pole), - geotermika (tepelné pole.

Povinná literatura:

ZEMAN, A. Fyzikální geodézie. Skripta ČVUT, Praha 1998 MERVART, L., CIMBALNÍK, M. Vyšší geodézie 2. Skripta ČVUT, Praha 1997 BURŠA, M., 2004: Geopotenciál. Díl I. Teoretické základy a modely. Ministerstvo obrany ČR, Praha, 2004. TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.: Applied Geophysics Second Edition, Published by The Press, 2001

Doporučená literatura:

MULLER, K., OKÁL, M., HOFRICHTEROVÁ, L. Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha 1985 MAREŠ, S. a kol., 1990. Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 672s. HEISKANEN, W.A., MORITZ, H.: Physical Geodesy. W.H. Freeman and Co., 1967. MORITZ, H.: Advanced physical geodesy. Abarcus Press., 1980.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod. Postavení geofyziky v geodetických disciplinách a hornictví 2. Tíhové pole Země. Tíhový potenciál a geoid. Tíhová měření a jejich zpracování. Anomální tíhové pole. Vliv tíhového pole na geodetické veličiny. Zížnicové odchylky a terorie výšek. Aplikace tíhových měření v geodézii a hornictví. 3. Vlnové pole Země. Seismologická, mikroseismologická a seismická měření a jejich využití v inženýrské a hornické praxi. 4. Magnetické pole Země. Magnetická měřeníá v geodézii a důlním měřictví. 5. Elektrické pole Země. Geoelektrické metody (odporové, SP, radar) a jejich využití v inženýrské praxi. 6. Termické pole Země. Termická měření a jejich využití v geotechnice a hornictví. 7. Radiometrie a radionuklidové metody. Radonové riziko. 8. Speciální geodetická a geofyzikální měření ve vrtech. Cvičení: 1.Jednotky v geofyzice. 2. Fyzikální vlastnosti hornin ovlivňující fyzikální pole.. 3. Pokračování fyz. vlastností + praktické měření. Geofyzikální mapy. 4. P 1 – výpočet Fayových a Bouguerových anomálií. Písemka 5. Měření tíhového zrychlení gravimetry. Odstraňování chodu gravimetru. P 2. 6. Výpočet Fayových a Bouguerových anomálií.P 3. 7. Výpočet reziduálních a regionálních anomálií. P 4 8. Pokračování. 9. Interpretace seismogramu. P 5 10. Interpretace v metodě OV. P 6. 11. Seismická měření a jejich interpertace.Interpretace v metodě LV. P 7. 12. Pokračování 13. Geoelektrická měření. 14. Interpretace odporových měření.P 8. 15. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 13  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.