544-0095/06 – Fyzikální geodézie a geofyzika (FGG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat zejména gravimetrické metody a vybrané geofyzikální metody v geodesii a v důlním měřictví. Zdokonalit se v poznání zákonitostí pohybu a tvaru Země, jeho deformací a změn. Většina geofyzikálních metod zahrnuje v současnosti aplikace ve formě letecké, pozemní, důlní, vrtní variantě, včetně úprav pro mořskou aplikaci. Největší rozmach však zažívají satelitní geodetické a geofyzikální technologie které se stávají součástí každodenní praxe. Jejich základy jsou součástí Fyzikální geodézie. Každá z metod se při její aplikaci liší přístrojovým vybavením, metodikou přístupu k řešení příslušné problematiky, i z interpretačního hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje nauku o fyzikálních polích Země, zejména o tíhovém poli a jeho vlivu na geodetické veličiny. Dále jsou probírány některé geofyzikální metody a jejich využití v inženýrské geodézii a důlním měřictví. Analýza fyzikálních polí zemského tělesa, za účelem řešení problematiky jeho tvaru a stavby (vnitřní stavba Země - zejména stavba zemské kůry a svrchního pláště ap.) je součástí propojení obou metod. Význam obou metod je ve využití a možnosti řešení problematiky z oblasti všeobecné, strukturní a ložiskové geologie (vyhledávání ložisek nerostných surovin; lokalizace zlomů, ap.), řešením problematiky z oblasti inženýrské geologie, geologie životního prostředí, hydrogeologie a geodynamiky ap. Nové satelitní geofyzikální a geodetické metody současně umožňují globální aplikace a prognózování surovinového potenciálu, rizik a ohrožení. S ohledem na fyzikální princip a charakter pole, které proměřujeme a analyzujeme, jsou do předmětu začleněny tyto geofyzikální metody: - gravimetrie (tíhové pole), -geomagnetika (geomagnetické pole Země), - geoelektrické metody (geoelektrická pole jak přirozená tak uměle vyvolaná), - seizmický průzkum a seismológie (vlnové pole), - rádionuklidové metody (radioaktivní pole), - geotermika (tepelné pole.

Povinná literatura:

ZEMAN, A. Fyzikální geodézie. Skripta ČVUT, Praha 1998 MERVART, L., CIMBALNÍK, M. Vyšší geodézie 2. Skripta ČVUT, Praha 1997 BURŠA, M., 2004: Geopotenciál. Díl I. Teoretické základy a modely. Ministerstvo obrany ČR, Praha, 2004. TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.: Applied Geophysics Second Edition, Published by The Press, 2001

Doporučená literatura:

MULLER, K., OKÁL, M., HOFRICHTEROVÁ, L. Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha 1985 MAREŠ, S. a kol., 1990. Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 672s. HEISKANEN, W.A., MORITZ, H.: Physical Geodesy. W.H. Freeman and Co., 1967. MORITZ, H.: Advanced physical geodesy. Abarcus Press., 1980.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie gravitačního potenciálu. Sférické harmonické funkce a Legendreovy funkce. 2. Tíhové pole Země. Tíhový potenciál. Hladinové plochy tíhového potenciálu. 3. Teorie výšek. Stokesovy parametry a jejich určování. 4. Normální tíhové pole Země. Měření základních parametrů tíhového pole. 5. Moderní metody určování tvaru Země. 6. Slapové jevy, lokální a regionální geodynamika. Magnetické pole Země - modely. 7. Praktické aplikace metod fyzikální geodézie. 8. Postavení geofyziky v geodetických disciplínách a hornictví. 9. Tíhové pole Země. Tíhová měření a jejich zpracování. Anomální tíhové pole. 10. Vlnové pole Země. Seismologie a seismická metody a jejich využití. 11. Magnetické pole Země. Magnetická měření v geodézii a důlním měřictví. 12. Elektrické pole Země. Geoelektrické metody (odporové, SP, GPR, MT) a jejich využití. 13. Radiometrie a radionuklidové metody. Radonové riziko. 14. Termické pole Země. Termická měření a jejich využití v geotechnice a hornictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: Dle pokynů vyučujícího

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku