544-0098/01 – Mining Factors on Mine Excavations and Surface II (VD II)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUR50 Ing. Radomíra Murysová
NOV16 prof. Ing. Josef Novák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject describes influence of mining subsidence on workings, protection of workings and everground objects against mining subsidence, deals with construction of protection pillars.

Compulsory literature:

Neset, K. Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984 Schenk, J. Časový faktor důležitý prvek při zkoumání dynamiky vývoje poklesové kotliny, VŠB-TU Ostrava 1998 Schenk, J. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači, pro předmět Nauka o důlních škodách, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2001

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Teorie pohybů způsobených vlivem hornických prací v masívu a na povrchu. 2. Pohyb v nadloží vydobyté části ložiska, jeho šíření, mezný úhel vlivu. Pásma přitížení a odlehčení v horském masívu 3. Metody výpočtu napěťodeformačního stavu v horském masívu. 4. Prognóza účinků dobývání na důlní díla a podzemní stavby. 5. Zajištění stability důlních a povrchových objektů. Preventivní ochrana. 6. Ochranné pilíře povrchových objektů. 7. Konstrukce ochranných pilířů při plochém uložení ložiska. 8. Konstrukce ochranných pilířů při šikmém uložení ložiska. 9. Zmenšování ochranných pilířů a dobývání v nich. Přípustné deformace chráněných objektů. 10. Metody sledování deformací svislých jám. 11. Zásady legislativní ochrany povrchu a důlních děl. Cvičení: 1. Konstrukce ochranného pilíře dopravní cesty v ložisku a výpočet ovlivnění cesty pro různé hodnoty pilířového úhlu. 2. Příprava vstupních dat pro výpočet ovlivnění jámy v účinné vzdálenosti. 3. Konstrukce ochranného pilíře jámy při plochém uložení ložiska a různě mocném pokryvu pro dané maximální deformace jámy. 4. Konstrukce ochranného pilíře jámy při šikmém uložení ložiska a různě mocném pokryvu pro dané maximální deformace jámy. Otázky: podle osnovy přednášek

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner