544-0108/01 – Branch Seminary (OS)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits15
Subject guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+30

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the transfer of experience and especially the practical knowledge of current issues of Geodesy and Mine Surveying

Teaching methods

Lectures

Summary

Scope seminary is aimed at presentation of newest findings in subject of geodesy and mine surveying. Scope seminary is led by renowned authorities from practise and superordinate bureau.

Compulsory literature:

Vyhláška ČBÚ 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornických činnostech a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb. a vyhlášky č. 311/2009 Sb. Vyhláška č. 357/2013 sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Recommended literature:

MATĚJKA, Zdeněk. Geometrická přesnost staveb: komentář k normám, praktické návody, vzory v příkladech. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 1999, 119 s. ISBN 80-722-5016-7. ČSN ISO 4463-1. Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky. První vydání. Praha: ČNI, 1999. ČSN 730420-1. Přesnost vytyčování staveb: část 1: Základní požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Činnost důlního měřiče na hlubinném dole - příprava výroby, vytyčování a zaměřování důlních děl, kontrola těžby. Činnost důlního měřiče na povrchovém dole, příprava výroby, zaměřování postupů skrývkových a těžebních etáží, kontrola těžby. Řešení důlních škod - Legislativní postup při přípravě těžby, báňské posudky, dohody s vlastníky pozemků a povrchových objektů při povolování těžby.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.