544-0113/02 – Mapping ( )

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorIng. Václav Šafář, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Basic map works of ČR and practical applications of measuring large-scale planimetry are introduced to students Students are acquinted with basic physical features and application of gained knowledge in practise during measuring and creation of topographical large-scale maps

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The content of the subject is history of mapping and maps first of all the maps which are used in nowadays, methods of mapping and creation of maps according to valid law regulations, map products which ČÚZK offers.

Compulsory literature:

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK-01500/2015-22, ve znění dodatku č.1 s účinností od 1. 1. 2019, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK.aspx Nařízení vlády č.430/2006 Sb., o stanovení referenčních geodetických systémů a státních mapových děl na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č.81/2011 Sb. https://www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru/430-2006.aspx FIŠER,Z.,VONDRÁK,J.a kol. Mapování,1.vyd.Brno;VUT,2003,146 s.ISBN 80-214-2337-4 FIŠER,Z.,VONDRÁK,J. Mapování II,1.vyd.Brno;VUT,2004,144 s. ISBN 80-214-2669-1 HUML,M.,BUCHAR,P.,MIKŠOVSKÝ,M.,VEVERKA,B. Mapování a kartografie,1.vyd.Praha;ČVUT,2001,212 s. ISBN 80-01-02383-4 HUML,M.,MICHAL,J.Mapování 10,1.vyd.Praha;ČVUT,2000,319 s. ISBN 80-01-02113-0 Zákon č.256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí české republiky, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška ČÚZK č.257/2013 Sb.,katastrální vyhláška, ve znění pozdějších předpisů

Recommended literature:

TALHOFR,V a kol.. Vojenská topografie,1.vyd. Brno; Univerzita obrany,2008,148 s. ISBN 978-80-7231-628-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1.Mapa a mapování, klasifikace map, jazyk mapy, mapové značky 2.Základní terminologie v mapování, právní předpisy a technické normy pro mapování, nařízení vlády z 19.dubna 1995 3.Historie mapování – katastrální mapa stabilního katastru (1817) 4.Vývoj katastru nemovitostí a katastrálních map (geodetické a kartografické) základy do roku 1956 5.Jednotná evidence půdy (JEP) a její mapové dílo (1956-1961) 6.Technicko hospodářské mapování (THM) v letech 1961-1981 7.Základní mapa velkého měřítka (ZMVM) období 1981-1993 8.Katastrální mapy po roce 1993 – DKM a KMD. Technické podmínky tvorby a údrčby map velkých měřítek 9.Činnost při obnově katastrálního operátu. Budování zhušťovacích bodů a taměření PBPP 10.Činnost při obnově katastrálního operátu. Budování zhušťovacích bodů a taměření PBPP 11.Obnova katastrálního operátu mapováním 12.Přehled map katastru nemovitostí a jejich základních charakteristik 13.Výpočet výměr parcel. Státní mapa odvozená 1 : 5000 (SMO-5) 14.Účelové mapy 15.Mapování výškopisu Cvičení 1.Mapové dílo stabilního katastru 2.ZMVM – rozdělení, klad listů 3.Základní mapa středního měřítka 4.Účelové mapy 5.Účelové mapy 6.Značky map velkých měřítek 7.Zápisníky podrobného měření – typy úloh 8.Zápisníky podrobného měření - typy úloh 9.Etapy obnovy katastrálního operátu 10.Budování bodů podrobného bodového pole 11.Budování bodů podrobného bodového pole 12.Měřické náčrty 13.Mapování výškopisu 14.Mapování výškopisu 15.Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner