544-0114/02 – Cartography (Kart)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of this course is to get an overview of the basic principles of mapping and map views.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Understanding of cartography projection classification . Cartography distortion. Definition and structure of cartography. Geometrical base of cartographic works, projections. Contents of cartographic works. Theory of cartographic information. Cartographic interpretation and generalization. Cartographic creation and production. Themathic cartography. Cartometry. Digital cartography.

Compulsory literature:

BUCHAR, Petr – HOJOVEC, Vladislav. Matematická kartografie 10. 1. vydání. Praha: ČVUT, 1996. 210 s. ISBN 80-01-01491-6 ČAPEK, Richard – MIKŠOVSKÝ, Miroslav – MUCHA, Ludvík. Geografická kartografie. 1. vydání. Praha: SPN, 1992. 373 s. ISBN 80-04-25153-6 HOJOVEC, Vladislav et al. Kartografie. 1. vydání. Praha: GKP, 1987. 660 s. MIKŠOVSKÝ, Miroslav. Kartografická polygrafie a reprografie 10. 2. vydání. Praha: ČVUT, 1999. 181s. ISBN 80-01-01989-6 PYŠEK, Jiří. Kartografie a topografie, I.: Kartografie. 3. vydání. Plzeň: ZČU, 1999. 208 s. ISBN 80-7082-522-7 VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2001. 120 s. ISBN 80-01-02381-8

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvodní přednáška – kartografie, struktura a vztahy k ostatním oborům, kartografická díla, dělení map 2. Základní pojmy, azimutální zobrazení – společné vlastnosti, azimutální projekce, ostatní azimutální zobrazení 3. Válcová zobrazení – společné vlastnosti, Marinovo, Mercatorovo, Lambertovo, ostatní válcová zobrazení 4. Kuželová zobrazení – společné vlastnosti, Ptolemaiovo, Lambertovo, konformní 5. Nepravá zobrazení – pseudoazimutální, pseudoválcová, pseudokuželová zobrazení 6. Ostatní zobrazení – polykonická, polyedrická a neklasifikovaná 7. Zobrazení elipsoidu na kouli – promítání, zachování souřadnic, konformní a ostatní zobrazení 8. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v ČR, navrhovaná pro ČSR, ČR 9. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v zahraničí 10. Úlohy matematické kartografie – volba a identifikace zobrazení, obecná teorie matematické kartografie 11. Kartografická interpretace – vztah značky a skutečnosti, teorie kartografické interpretace, bodové, liniové, areálové značky, 12. Kartografická interpretace na tematických mapách – kartogramy, kartodiagramy, metoda teček, izolinie, anamorfóza 13. Kartografická generalizace – podstata, činitelé, metody, automatická generalizace 14. Polohopisný obsah map – základní prvky polohopisu, znázorňování polohopisu 15. Interpretace reliéfu – topografická plocha, metody znázorňování výškopisu 16. Popis map – standardizace geografického názvosloví, grafická stránka popisu, umísťování popisu 17. Kartografická tvorba – projekt, tvorba originálů 18. Kartografická polygrafie – techniky tisku, barvy na mapách, tisk barev 19. Kartometrie – měření délek, úhlů, ploch a určování souřadnic na geografických mapách 20. Řešení úloh na mapách – určování morfometrických charakteristik, viditelnost, čára konstantního sklonu, středy území 21. Historie kartografie – vývoj evropské kartografie, naše nejstarší mapy 22. Současná mapová díla ČR – mapy velkých měřítek, ZM, TM, tematické mapy, geografické mapy, atlasy 23. Světová mapová díla – stav mapování Země, mezinárodní mapová díla, milionová mapa světa, mezinárodní organizace 24. Glóby – třídění, historie, výroba 25. Ostatní kartografická díla – atlasy, reliéfní mapy, tyflokartografie 26. Budoucnost kartografie – současné problémy kartografie, možnosti kartografie, směry vývoje, digitální mapa, formáty, možnosti, výhody a omezení, DMT Cvičení: 1. Výpočty na kouli, sférický trojúhelník, ortodroma (1. úloha) 2. Azimutální a válcová zobrazení, loxodroma – výpočty (2. úloha) 3. Kuželová a nepravá zobrazení – výpočty 4. Návrh kartografického zobrazení (3. úloha) 5. Změna zobrazení – překreslování 6. Návrh a hodnocení značkového klíče (4. úloha) 7. Generalizace 8. Kartografická typografie (5. úloha) 9. Písmo – rozpis pro sazbu písma (6. úloha) 10. Morfometrické charakteristiky 11. Hodnocení map 12. Diskuse o kartografii a mapách 13. TEST 14. Závěrečné cvičení – zápočty Otázky: 1. Základní pojmy – souřadnice, kartografická díla, dělení map, měřítko 2. Základní pojmy – zkreslení, dělení zobrazení 3. Azimutální zobrazení – společné vlastnosti, azimutální projekce, ostatní azimutální zobrazení 4. Válcová zobrazení – společné vlastnosti, Marinovo, Mercatorovo, Lambertovo, 5. Kuželová zobrazení – společné vlastnosti, Ptolemaiovo, Lambertovo, konformní 6. Nepravá zobrazení – pseudoazimutální, pseudoválcová, pseudokuželová zobrazení 7. Ostatní zobrazení – polykonická, polyedrická a neklasifikovaná 8. Zobrazení elipsoidu na kouli – promítání, zachování souřadnic, konformní a ostatní zobrazení 9. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v ČR 10. Volba kartografického zobrazení pro dané území a daný účel 11. Kartografická interpretace – bodové, liniové, areálové značky 12. Kartografická interpretace na tematických mapách – kartogramy, kartodiagramy, izolinie, anamorfóza 13. Kartografická generalizace – podstata, činitelé, metody 14. Polohopisný obsah map – základní prvky polohopisu, znázorňování polohopisu 15. Interpretace reliéfu – topografická plocha, metody znázorňování výškopisu 16. Popis map – geografické názvosloví, standardizace 17. Popis map – grafická stránka popisu, umísťování popisu 18. Kartografická tvorba – projekt, tvorba originálů 19. Kartografická polygrafie – techniky tisku, 20. Barvy na mapách, tisk barev 21. Historie kartografie – vývoj evropské kartografie 22. Historie kartografie – naše nejstarší mapy 23. Historie kartografie – historická mapová díla na našem území 24. Současná mapová díla ČR – mapy velkých měřítek, ZM, TM, tematické mapy 25. Světová mapová díla – stav mapování Země, mezinárodní mapová díla, mezinárodní organizace 26. Glóby – třídění, historie 27. Glóby – výroba 28. Ostatní kartografická díla – atlasy 29. Ostatní kartografická díla – reliéfní mapy, tyflokartografie

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner