544-0114/03 – Cartography (Kart)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will master basic knowledge of theoretical cartography including mathematical cartography and cartographic informatics. He will be ready to create, critically evaluate and use various types of cartographic works. They will gain a basic overview of national and world cartographic works of middle and small scales. Using digital technologies, he / she can create mock-ups, construction sheets and design of maps sign.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Means of map representation (types, use, design and construction). Assigning meaning to a graphics unit. Content elements of the map face. Geometric basics of cartographic works. Cartographic representation of planimetry and altimetry, geonyms and cartographic meaning of the text. Cartographic generalization. Basic tasks of cartometry. Principles of creation of thematic cartographic works. Official (state) map works of medium and small scales. Cartographic informatics and its role in geoinformatics / geomatics. Cartographic works as a product and condition of European integration. World cartographic works.

Compulsory literature:

SLOCUM,T.A.; McMASTER,R.B.; KESSLER,F.C.; HOWARD,H.H.: Thematic Cartography and Geovisualization: International Edition. 3. vyd., Pearson Prentice Hall, Pearson Education, Inc., New Jersey 2008, 576 s.

Recommended literature:

HAKE, Günter, GRŰNREICH, Dietmar, MENG, Liqiu: Kartographie: Visualisierung raum-zeitlicher Informationen (De Gruyter Lehrbuch). 8. ilustr. vyd., Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2013, 617 s. SNYDER, John Parr: An album of map projections. Second printing, U.S.Geological Survey professional Paper 1453, 1994, 262 s. VOŽENÍLEK, Vít: Cartography for GIS. Geovisualization and Map Communication. Univerzita Palackého, Olomouc, 2005, 142 s., ISBN 80-244-1047-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvodní přednáška – kartografie, struktura a vztahy k ostatním oborům, kartografická díla, dělení map 2. Základní pojmy, azimutální zobrazení – společné vlastnosti, azimutální projekce, ostatní azimutální zobrazení 3. Válcová zobrazení – společné vlastnosti, Marinovo, Mercatorovo, Lambertovo, ostatní válcová zobrazení 4. Kuželová zobrazení – společné vlastnosti, Ptolemaiovo, Lambertovo, konformní 5. Nepravá zobrazení – pseudoazimutální, pseudoválcová, pseudokuželová zobrazení 6. Ostatní zobrazení – polykonická, polyedrická a neklasifikovaná 7. Zobrazení elipsoidu na kouli – promítání, zachování souřadnic, konformní a ostatní zobrazení 8. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v ČR, navrhovaná pro ČSR, ČR 9. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v zahraničí 10. Úlohy matematické kartografie – volba a identifikace zobrazení, obecná teorie matematické kartografie 11. Kartografická interpretace – vztah značky a skutečnosti, teorie kartografické interpretace, bodové, liniové, areálové značky, 12. Kartografická interpretace na tematických mapách – kartogramy, kartodiagramy, metoda teček, izolinie, anamorfóza 13. Kartografická generalizace – podstata, činitelé, metody, automatická generalizace 14. Polohopisný obsah map – základní prvky polohopisu, znázorňování polohopisu 15. Interpretace reliéfu – topografická plocha, metody znázorňování výškopisu 16. Popis map – standardizace geografického názvosloví, grafická stránka popisu, umísťování popisu 17. Kartografická tvorba – projekt, tvorba originálů 18. Kartografická polygrafie – techniky tisku, barvy na mapách, tisk barev 19. Kartometrie – měření délek, úhlů, ploch a určování souřadnic na geografických mapách 20. Řešení úloh na mapách – určování morfometrických charakteristik, viditelnost, čára konstantního sklonu, středy území 21. Historie kartografie – vývoj evropské kartografie, naše nejstarší mapy 22. Současná mapová díla ČR – mapy velkých měřítek, ZM, TM, tematické mapy, geografické mapy, atlasy 23. Světová mapová díla – stav mapování Země, mezinárodní mapová díla, milionová mapa světa, mezinárodní organizace 24. Glóby – třídění, historie, výroba 25. Ostatní kartografická díla – atlasy, reliéfní mapy, tyflokartografie 26. Budoucnost kartografie – současné problémy kartografie, možnosti kartografie, směry vývoje, digitální mapa, formáty, možnosti, výhody a omezení, DMT Cvičení: 1. Výpočty na kouli, sférický trojúhelník, ortodroma (1. úloha) 2. Azimutální a válcová zobrazení, loxodroma – výpočty (2. úloha) 3. Kuželová a nepravá zobrazení – výpočty 4. Návrh kartografického zobrazení (3. úloha) 5. Změna zobrazení – překreslování 6. Návrh a hodnocení značkového klíče (4. úloha) 7. Generalizace 8. Kartografická typografie (5. úloha) 9. Písmo – rozpis pro sazbu písma (6. úloha) 10. Morfometrické charakteristiky 11. Hodnocení map 12. Diskuse o kartografii a mapách 13. TEST 14. Závěrečné cvičení – zápočty Otázky: 1. Základní pojmy – souřadnice, kartografická díla, dělení map, měřítko 2. Základní pojmy – zkreslení, dělení zobrazení 3. Azimutální zobrazení – společné vlastnosti, azimutální projekce, ostatní azimutální zobrazení 4. Válcová zobrazení – společné vlastnosti, Marinovo, Mercatorovo, Lambertovo, 5. Kuželová zobrazení – společné vlastnosti, Ptolemaiovo, Lambertovo, konformní 6. Nepravá zobrazení – pseudoazimutální, pseudoválcová, pseudokuželová zobrazení 7. Ostatní zobrazení – polykonická, polyedrická a neklasifikovaná 8. Zobrazení elipsoidu na kouli – promítání, zachování souřadnic, konformní a ostatní zobrazení 9. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v ČR 10. Volba kartografického zobrazení pro dané území a daný účel 11. Kartografická interpretace – bodové, liniové, areálové značky 12. Kartografická interpretace na tematických mapách – kartogramy, kartodiagramy, izolinie, anamorfóza 13. Kartografická generalizace – podstata, činitelé, metody 14. Polohopisný obsah map – základní prvky polohopisu, znázorňování polohopisu 15. Interpretace reliéfu – topografická plocha, metody znázorňování výškopisu 16. Popis map – geografické názvosloví, standardizace 17. Popis map – grafická stránka popisu, umísťování popisu 18. Kartografická tvorba – projekt, tvorba originálů 19. Kartografická polygrafie – techniky tisku, 20. Barvy na mapách, tisk barev 21. Historie kartografie – vývoj evropské kartografie 22. Historie kartografie – naše nejstarší mapy 23. Historie kartografie – historická mapová díla na našem území 24. Současná mapová díla ČR – mapy velkých měřítek, ZM, TM, tematické mapy 25. Světová mapová díla – stav mapování Země, mezinárodní mapová díla, mezinárodní organizace 26. Glóby – třídění, historie 27. Glóby – výroba 28. Ostatní kartografická díla – atlasy 29. Ostatní kartografická díla – reliéfní mapy, tyflokartografie

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.