544-0173/01 – Důlní měřictví v podzemním stavitelství (DMPS)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.Garant verze předmětudoc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
GAS0006 doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou důlního měřictví v podzemním stavitelství. Studenti získají vědomosti v oblasti výstavby a vedení důlněměřických prací při stavbě tunelů, kolektorů metra a jiných podzemních staveb v návaznosti na platnou legislativu a aktuální požadavky praxe. V rámci výuky získají studenti i praktické dovednosti v rámci cvičení na typových úlohách, které korespondují s osnovou předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět pojednává o úkolech důlního měřictví při zabezpečování provozu podzemních staveb, měřických podkladů a jejich zpracování pro účely mapové dokumentace při činnostech prováděných hornickým způsobem.

Povinná literatura:

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. KLEPSATEL, F. KUSÝ, P. MAŘÍK, L. Výstavba tunelů ve skalních horninách. Přeložil Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ. Bratislava: Jaga group, 2003. ISBN 80-88905-43-5. ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení, Federální úřad pro normalizaci a měření, Praha 1993 WALKER, J. - AWANGE, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.

Doporučená literatura:

KOŘÍNEK, R. ALDORF, J. Geotechnický monitoring. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-247-1. Časopis Tunel, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň. ISSN 1211 – 0728. Dostupné na: https://www.ita-aites.cz/cz/casopis/casopis_pdf/ ČSN 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí. Český normalizační institut, Praha 2017 SCHOFIELD, W. BREACH, M.: Engineering Surveying (Sixth Edition). Spon Press, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2011, 622 pages. ISBN 978-075066949-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola výsledků praktických cvičení, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

povinná účast na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podzemní stavby 2. Způsoby ražení podzemních staveb, rozdělení metod, způsoby zlepšování prostředí při ražbě 3. Bodové pole a vytyčovací sítě 4. Přepisy a normy v podzemním stavitelství 5. Přístroje, pomůcky a měřící systémy pro podzemní stavitelství. 6. Měřické práce při ražbě tunelů a kolektorů 7. Měřické práce při ražbě metra 8. Měřické práce při ražbě šachet a komínů a mělkém tunelování 9. Měřické práce při strojní ražbě 10. Vytyčování vrtných schémat 11. Měření konvergencí podzemních staveb 12. Sledování stability povrchu a objektů ovlivněných ražbou podzemních staveb 13. Kontrolní měření a dokumentace skutečného provedení podzemních staveb 14. Metody geotechnického monitoringu podzemních staveb

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní