544-0176/01 – Analýza přesnosti geodetických měření (APGM)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je při stanovení optimálních podmínek definovat principy definování přesnosti metod pro určení polohy bodu na zemském povrchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Analýza přesnosti geodetických měření řeší vazbu mezi stanovením vnitřní a vnější přesnosti měření při uvážení vlivu přesnosti měření geometrických parametrů potřebných pro jednotlivé metody určení polohy bodu na zemském povrchu. Vnitřní přesnost měření je těsnost shody mezi měřenými hodnotami získanými vícenásobným prováděním měřického postupu za předepsaných podmínek a vnější přesnost měření je těsnost shody mezi výsledkem měřené hodnoty a pravé hodnoty nebo hodnoty, která je považována za pravou. Přesnost měření je pravděpodobná těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřeného geometrického parametru, což je jednoduchý geometrický útvar, na které se rozkládají útvary stavebních konstrukcí pro vytyčování a kontrolní měření.

Povinná literatura:

BÖHM, Josef, Vladimír RADOUCH a Miroslav HAMPACHER. Teorie chyb a vyrovnávací počet. 2. upravené vydání. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1990. ISBN 80-7011-056-2. HAMPACHER, Miroslav a Martin ŠTRONER. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. MATĚJKA, Zdeněk a Václav ŠANDA. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN 80-86769-61-5. SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9.

Doporučená literatura:

MICHALČÁK, O., O. VOSIKA, M. VESELÝ a Z. NOVÁK. Inžinierska geodézia II. Bratislava: Alfa, 1990, 363 s. ISBN 80-050-0678-0. KOUTKOVÁ, Helena. Pravděpodobnost a matematická statistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-528-0. ZVÁRA, Karel a Josef ŠTĚPÁN. Pravděpodobnost a matematická statistika. Šesté vydání. Praha: Matfyzpress, 2019. ISBN 978-80-7378-388-4. KOPÁČIK, Alojz, Peter KYRINOVIČ a Martin ŠTRONER, ed. INGEO 2014: proceedings of the 6th International Conference on Engineering Surveying : Prague, Czech Republic, April 03-04, 2014. Prague: Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, c2014. ISBN 978-80-01-05469-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zákon hromadění skutečných a středních chyb 2. Princip výpočtu 2D polohové přesnosti 3. Teorie matic, výpočet nepřímým způsobem 4. Stanovení skutečných chyb délky, směru a úhlu 5. Analýza přesnosti určení polohy bodu polární metodou 6. Analýza přesnosti určení polohy bodu metodou protínání vpřed z délek 7. Analýza přesnosti určení polohy bodu metodou protínání vpřed ze směrů 8. Analýza přesnosti určení polohy bodu metodou protínání vpřed z úhlů 9. Analýza přesnosti určení polohy bodu metodou protínání zpět 10. Analýza přesnosti určení polohy bodu metodou přechodných stanovisek 11. Analýza přesnosti určení polohy bodu polygonovým pořadem 12. Analýza přesnosti určení polohy bodu metodou pravoúhlých souřadnic 13. Průsečíková metoda 14. Optimální podmínky použití metod určení polohy bodu na zemském povrchu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní