544-0177/01 – Měření ve stavebnictví a průmyslu (MSP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLE0011 Ing. Jiří Plesník, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studentů o problematiku zeměměřických činností při výstavbě prostorových, plošných a liniových stavebních objektů a o základní specifické činnosti při měření průmyslových zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pod pojmem vytyčení stavebního díla se rozumí jeho umístění v terénu a vyznačení jeho projektovaného rozměru a tvaru. Přitom musí být dodrženy vztahy projektovaného objektu k jeho okolí. Geodetické práce související s přípravou a projektováním staveb zahrnují tvorbu mapových podkladů, vlastní projekty vytyčovacích sítí, projekty měření posunů a přetvoření a podklady pro majetkoprávní vypořádání. Proces vytyčování v průběhu výstavby je určení a zřízení vhodně zvoleného systému přímek, vzdáleností a rovin odpovídající přesnosti k určení prostorové polohy stavebních konstrukcí a dílců, resp. zahrnuje soubor činností, kdy se v terénu nebo na dotčených částech objektů vyznačí vytyčovacími značkami geometrické prvky. Stavbu je nutno dokumentovat, jak po stránce stavební, tak po stránce geodetické a po ukončené výstavbě je nutné vyhotovit geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby, která následně slouží jako podklad pro uvedení stavby do provozu. Měření v průmyslu je specifické vysokými nároky na přesnost realizace, kdy základem pro její dodržení je i návrh primárního systému, v tomto případě mikrosítě.

Povinná literatura:

MŐSER, MŰLLER, SCHLEMMER, WERNER (Hrsg.). Handbuch Ingenieurgeodäsie: Machinen- und Anlagenbau, 2.,völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Heidelberg: Herbert Wichmann Verlag, 2002. ISBN 3-87907-299-X. MICHALČÁK, Ondrej; VOSIKA, Otakar; VESELÝ, Miloslav; NOVÁK, Zdeněk. Inžinierska geodézia II. Bratislava, Nakladatelstvo technickej a ekonomickekej literatúry, 1985. ISBN 80-05-00678-0. HRABEC, Ladislav, František HELEBRANT a Jana MAZALOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1449-0. ČSN EN 1993 Eurokód 3 : Navrhování ocelových konstrukcí

Doporučená literatura:

SCHOFIELD, W. Engineering Surveying: Theory and Examination Problems for Students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9. NOVÁK, Z.; PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ISBN 80-01-02407-5, ČVUT, Praha 2001 POSPÍŠILOVÁ, Lucie, Jiří POSPÍŠIL a Hana STAŇKOVÁ. Micro-network Creation in Industrial Surveying. Geodesy and Cartography [online]. 2012, 38(2), 70-74 [cit. 2015-01-23]. DOI: 10.3846/20296991.2012.692216. ISSN 2029-6991. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20296991.2012.692216 MATĚJKA, Zdeněk a Václav ŠANDA. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN 80-86769-61-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy problematiky vytyčování staveb 2. Legislativa vázaná k měření ve stavebnictví a průmyslu 3. Zeměměřické činnosti při přípravě a projektování staveb, vytyčovací výkresy 4. Geodézie v průběhu výstavby 5. Dokumentace skutečného provedení stavby 6. Geodézie v dopravním stavitelství 7. Přechodnice, výškové zakružovací oblouky 8. Měření památkových objektů a rekonstrukcí 9. Vytyčování specifických konstrukcí 10. Ustavování strojů a technická diagnostika základní pojmy a definice 11. Stroje a výrobních zařízení v průmyslu, jejich popis a funkce 12. Základy pro měření strojních zařízení – mikrosítě 13. Přístroje, pomůcky a software pro měření v průmyslu 14. Metody měření geometrických parametrů stojů a výrobních zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní