544-0177/01 – Measurement in Civil Engineering and Industry (MSP)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLE0011 Ing. Jiří Plesník, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-------------------------------------------------------

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Pod pojmem vytyčení stavebního díla se rozumí jeho umístění v terénu a vyznačení jeho projektovaného rozměru a tvaru. Přitom musí být dodrženy vztahy projektovaného objektu k jeho okolí. Geodetické práce související s přípravou a projektováním staveb zahrnují tvorbu mapových podkladů, vlastní projekty vytyčovacích sítí, projekty měření posunů a přetvoření a podklady pro majetkoprávní vypořádání. Proces vytyčování v průběhu výstavby je určení a zřízení vhodně zvoleného systému přímek, vzdáleností a rovin odpovídající přesnosti k určení prostorové polohy stavebních konstrukcí a dílců, resp. zahrnuje soubor činností, kdy se v terénu nebo na dotčených částech objektů vyznačí vytyčovacími značkami geometrické prvky. Stavbu je nutno dokumentovat, jak po stránce stavební, tak po stránce geodetické a po ukončené výstavbě je nutné vyhotovit geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby, která následně slouží jako podklad pro uvedení stavby do provozu. Měření v průmyslu je specifické vysokými nároky na přesnost realizace, kdy základem pro její dodržení je i návrh primárního systému, v tomto případě mikrosítě.

Compulsory literature:

-------------------------------------------------------

Recommended literature:

-------------------------------------------------------

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

Měření ve stavebnictví a průmyslu

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Měření ve stavebnictví a průmyslu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2022/2023 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67 (67) 34 3
                Písemka Written examination 33  17 3
                Ústní Oral examination 34  17 3
Mandatory attendence participation: Ongoing completion of assigned exercise tasks, successful completion of the credit test and passing the exam.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The course of the exercises and assigned tasks are adapted individually according to the needs of the student. Ongoing completion of assigned exercise tasks, successful completion of the credit test and passing the exam.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter