544-0178/01 – Katastr nemovitostí pro veřejnou a státní správu (KNVSS)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Katastr nemovitostí pro veřejnou a státní správu je získání teoretických a praktických znalostí s vazbou na činnosti související s výkonem veřejné a státní správy. Studenti si v rámci předmětu osvojí především základní pojmy, principy a souvislosti, týkající se zápisu práv k nemovitostem včetně jenich náležitostí. Dále získají také praktické dovednosti při řešení geometrických plánů a přípravy listin potřebných k realizaci změn v katastru nemovitostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících. Studenti jsou seznámení s historickým vývojem katastru nemovitostí, poskytováním údajů z katastru nemovitostí, činnostmi při vedení katastru nemovitostí. Předmět je blíže zaměřen především na práva, která jsou k nemovitostem zapisována a na úkony které předcházejí zápisům vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Povinná literatura:

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 256/2013 Sb.: Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 9. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 357/2013 Sb.: Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 141. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-357 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 200/1994 Sb.: Zákon o zeměměřictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1994, částka 62. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-200 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 89/2012 Sb.: Zákon občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 33. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Doporučená literatura:

JITKA, Mučková, Jadviščok PETR a Dandoš ROSTISLAV. Katastr nemovitostí II [online]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019 [cit. 2020-03-11]. ISBN 978-80-248-4295-0. Dostupné z: https://www.hgf.vsb.cz/export/sites/hgf/544/.content/galerie-souboru/skripta/Katastr-nemovitosti-II.pdf ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 359/1992 Sb.: Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 73. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-359 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 358/2013 Sb.: Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí. In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 141. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-358 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 106/1999 Sb.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zadaných úkolů a ověření znalostí na cvičení. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokládají se znalosti a praktické dovednosti získané v rámci předmětu Katastr nemovitostí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy v katastru nemovitostí. 2. Historický vývoj českého katastru – první české katastry, Josefský katastr, Stabilní katastr. 3. Historický vývoj českého katastru – Pozemkový katastr, Jednotná evidence půdy, Evidence nemovitostí. 4. Veřejné knihy, pozemková kniha. 5. Předmět katastru nemovitostí, obsah katastru nemovitostí. 6. Katastrální operát a jeho obsah, obnova katastrálního operátu. 7. Katastrální mapa a její historický vývoj. 8. Vlastnická a jiná věcná práva dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 9. Vlastnické právo, zástavní právo, předkupní právo, pacht. 10. Přídatné spoluvlastnictví, právo stavby, služebnost, svěřenský fond. 11. Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, náležitosti listin nutných k zápisu. 12. Geometrický plán a záznam podrobného měření změn. 13. Činnosti při vedení katastru (zápis jiných údajů, revize katastru, změny obsahu katastru a vyznačování změn v katastrálním operátu). 14. Výpočet výměr, zásady při výpočtu výměr dle katastrální vyhlášky, BPEJ v katastru nemovitostí.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní