544-0903/03 – Mine Mapping and Legislation (DMaL )

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is teaching and application of mining and related legislation for the creation of maps and manage conflicts of interest in mining activities and activities carried out by mining method.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The course expands the knowledge of topography and elevation mapping procedures created by geodetic, photogrammetric, laser scanning, aeronautical, terrestrial and mobile technologies in mining surveying in connection with the legislation of the State Mining Administration.

Compulsory literature:

Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, v platném znění, Montanex Ostrava, 2020 PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 10. Praha: ČVUT, 1998, 178 s. ISBN 80-010-1863-6 ŠTRONER, Martin a Jiří POSPÍŠIL. Terestrické skenovací systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04141-3. MAAS, Hans-Gerd, GEORGE, Vosselman, ed. Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2013. ISBN 978-1-904445-87-6.

Recommended literature:

MATĚJKA, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-05.09.2020 KARAS, Jakub. 222 tipů a triků pro drony. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4874-7. KUDA, František. Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách. Brno: Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 2014. ISBN 978-80-86407-50-0. PITTARD, Steve. BIM and quantity surveying. New York, NY: Routledge, 2015. ISBN 9781315677361.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individual consultations on the studied issues. Oral exam with written preparation.

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Mapová dokumentace dle vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, v platném znění. Mapování dolů a lomů geodetickými metodami, způsoby a přesnosti měření. Mapování dolů a lomů fotogrammetrickými metodami, způsoby a přesnosti měření. Mapování dolů a lomů terestrickým laserovými skenery, způsoby a přesnosti měření. Mapování dolů a lomů leteckými technologiemi, způsoby a přesnosti měření. Mapování dolů a lomů bezpilotními prostředky, způsoby a přesnosti měření. Důlní mapy v koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v ČR Katastrální mapa jako fundament účelových důlních map.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.