544-0906/01 – Undermining Effects (VPD)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The course expands knowledge about the causes of rock mass and surface movement due to undermining, deals with the theory of full effective area and methods of prognostic calculations of undermining effects and the possibilities of protecting the surface and mining works from the effects of undermining.

Compulsory literature:

NESET, Karel. Důlní měřictví. IV, Vlivy poddolování. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1984 MIKULENKA, Václav. Nauka o důlních škodách [CD-ROM]. I. díl. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1835-1 MIKULENKA, Václav. Nauka o důlních škodách [CD-ROM]. II. díl. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1836-8 KRATZSCH H. Impact of Ground Deformation on Structures. In: Mining Subsidence Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg 1983. ISBN: 978-3-642-81925-4

Recommended literature:

SCHENK, J. NOVÁK, J. MIKULENKA, V. Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004, 50(1), 69-82. ISSN 0474-8476 BRADÁČ, J. Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Ostrava: Dům techniky [Ostrava], 1999. Česká matice technická, č. spisu 463, roč. 1997. ISBN 80-02-01276-3 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, Český normalizační institut, Praha, 1997 PETROŠ, V. Mining geomechanics. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0809-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individual consultations on the studied issues. Oral exam with written preparation.

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Mining damage, their origin and causes, the effects of mining, the limits of the influence of mining. Theory of movements caused by mining work in the massif and on the surface. Movement in the overburden of the extracted part of the deposit, its propagation, limiting angle of influence. Drop, displacement, tilt, curvature and horizontal deformation. Methods of preliminary calculations of surface point motion. Prognosis of the effects of mining on the surface and buildings, the theory of a fully effective area. Ensuring the stability of surface objects, the principles of legislative surface protection. Protective pillars of surface objects, shapes of protective pillars and their construction.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0532D330034) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.