544-0951/01 – Science of Cadastre of Real Estates (NKN)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV16 prof. Ing. Josef Novák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+0
Part-time Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is the science of the Land Registry of the Czech Republic, including the historical development of the Cadastre up today.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The course expands knowledge about the Real Estate Cadastre of the Czech Republic as a set of data on real estate in the Czech Republic, including their inventory and description and their geometric and positional determination. It emphasizes in particular the legal aspect of registered rights to real estate according to the Civil Code and the use of SGI and SPI for mining, respectively. mining surveying.

Compulsory literature:

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 256/2013 Sb.: Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 9. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 357/2013 Sb.: Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 141. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-357 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 200/1994 Sb.: Zákon o zeměměřictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1994, částka 62. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-200 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 89/2012 Sb.: Zákon občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 33. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Recommended literature:

JITKA, Mučková, Jadviščok PETR a Dandoš ROSTISLAV. Katastr nemovitostí II [online]. Ostrava: Vysoká škola Báňská-Technická univerzita Ostrava, 2019 [cit. 2020-03-11]. ISBN 978-80-248-4295-0. Dostupné z: https: //www.hgf.vsb.cz/export/sites/hgf/544/.content/galerie-souboru/skripta/Katastr-nemovitosti-II.pdf ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 359/1992 Sb.: Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 73. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-359 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 358/2013 Sb.: Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí. In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 141. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-358 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 106/1999 Sb.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Historické prvky českého katastru a jeho kontinuita. Právní a zeměměřické prvky. Katastr nemovitostí jako informační věda. Vývoj knihovního práva (veřejné knihy). Digitální katastr – prostředky, metody, aplikace. Katastr nemovitostí v zahraniční a v územních informačních systémech. Struktura a organizace resortu zeměměřictví a katastru v ČR. Mapa povrchu a katastrální mapa – prostředky pro řešení střetů zájmů hornické činnosti s vlastníky dotčených a ohrožených nemovitostí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner