544-0959/01 – Geofyzika (GEOPHY)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat základní geofyzikální metody, zpracovat naměřené data a provést jejich interpretaci v praxi. Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření. Znalosti prokazované při ukončení předmětu jsou: odevzdání vypracování zadaných programů z jednotlivých cvičení a zpracování seminární práce (přednášky z vybraného tématu). Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje základní stručnou charakteristiku jednotlivých geofyzikálních metod. U každé skupiny či konkrétní metody pak charakteristiku měřeného fyzikálního pole, přístrojů, metodiky měření a zpracování dat, typů zjištěných anomálií a jejich interpretace. Rovněž uvádí základní využití metod v praxi. Rozšiřuje základní znalosti vybraných geofyzikálních metod, zejména geoelektrických (metoda odporového profilování, vertikálního elektrického sondování, odporové tomografie a georadaru) a seismických (metoda přímých, odražených a lomených vln, metoda seismoakustická). Spolu s metodami gravimetrickými, radionuklidovými, magnetickými a termickými a vybranými karotážními metodami pak jsou studenti seznamováni s vhodnými komplexy geofyzikálních metod používanými při řešení geodynamiky Země, konkrétních úkolů v geologii, hydrogeologii, ložiskovém průzkumu a ekologii. Student zvládne zpracování dat a interpretaci výsledků měření.

Povinná literatura:

MAREŠ, S. a kol.; Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. POSPÍŠIL, L.; Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. MULLER, K., OKÁL, M., HOFRICHTEROVÁ, L.; Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha, 1985, 1-220. Karous M.; Geoelektrické metody průzkumu, SNTL, Praha, 423 stran, 1989.

Doporučená literatura:

Gruntorád, J. a kol.; Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1985. Karous, M.: Geoelektrické metody průzkumu. SNTL, Alfa, Praha, 1989, 416 s. Kobr, M. a kol.; Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78. Mareš, S., a kol.; Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. SNTL Praha, ALFA Praha, 198 pp, 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta budu řešeny individuálně s vazbou na zadání disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Postavení geofyziky v naukách o Zemi, základní pojmy. Základní fyzikální vlastnosti hornin ovlivňující měřená fyzikální pole. Metoda gravimetrie, odvozená tíhová pole, regionální a reziduální, anomálie, interpretace gravimetrických dat. Magnetometrie, metody geoelektrické, metody elektrochemické, zpracování a interpretace dat. Elektromagnetické metody a jejich využití v geologii. Metody radionuklidové, Seismické metody, interpretace seismických měření. Karotážní metody, charakteristika měřeného pole, typy zjištěných anomálií a jejich interpretace, Geotermika – způsoby terénních měření kontaktní, bezkontaktní, interpretace, aplikace a využití. Úloha geofyziky v hydrogeologii a inženýrskogeologickém průzkumu. Seismologie, geodynamika a hlubinná stavba.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.