545-0033/02 – Public Funding (6225)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Eliška SkřídlovskáSubject version guarantorIng. Eliška Skřídlovská
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaa

Teaching methods

Summary

Předmět seznamuje se základy veřejných financí jako nástrojem zabezpečování cílů veřejné ekonomiky. Postihuje základní strukturu a funkce veřejných příjmů a výdajů, problematiku daní, rozpočtový proces a jeho pravidla, fiskální instituce, státní rozpočet, účelové státní fondy, rozpočty obcí a krajů, financování příspěvkových organizací státu a samosprávných celků, financování organizačních složek státu a samosprávných celků.

Compulsory literature:

Základní literatura 1.Peková,J. Veřejné finance, úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2002.ISBN 80- 86395-19-7 2.Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy Praha: MANAGEMENT PRESS, 2004. ISBN 80-7261-086-4 3.Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. Doplňková literatura: Časopisy – Veřejná správa, Moderní obec

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Struktura a základní funkce veřejných financí v ČR. Druhy veřejných rozpočtů, uplatňování alokační, redistribuční a stabilizační funkce ve veřejných rozpočtech ČR, vzájemné vztahy mezi veřejnými rozpočty. 2. Daně. Klasifikace daní, uplatňování zásady užitku a schopnosti daňové úhrady, vertikální a horizontální spravedlnost při výběru daní, požadavky na dobrý daňový systém, náklady zdanění. 3. Fiskální federalizmus. Fiskální decentralizace, vertikální a horizontální model ve fiskálním federalizmu, úroveň zabezpečování veřejných statků, zásady uplatňované při financování jednotek. 4. Státní rozpočet. Proces sestavování, schvalování, plnění a kontroly státního rozpočtu ČR, rozpočtové období, zajišťování vyrovnanosti státního rozpočtu. 5. Rozpočtová pravidla a rozpočtová skladba. Funkce rozpočtových pravidel, použitelnost prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtová opatření, rezervy, porušování rozpočtové kázně, zásady třídění příjmů a výdajů v rozpočtové skladbě. 6. Příjmy veřejných rozpočtů ČR. Typologie příjmů veřejných rozpočtů: daňové příjmy (daně, poplatky, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a pod.), nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, dotace; přiřazení příjmů jednotlivým druhům veřejných rozpočtů. 7. Správa daní a poplatků. Finanční orgány, náklady na správu daní, správa daní, správních poplatků, místních poplatků; daně a poplatky v oblasti životního prostředí. 8. Veřejné fondy. Typy veřejných fondů v ČR, jejich postavení v systému veřejných rozpočtů, způsob hospodaření. Státní fondy: jejich účel, zdroje financování a použití prostředků. Vládní granty. 9. Územní finance. Druhy územních rozpočtů, vztahy ke státnímu rozpočtu. 10. Rozpočty krajských úřadů. Funkce krajského úřadu. Rozpočet krajského úřadu, jeho sestavení, schvalování a kontrola, hlavní druhy příjmů a výdajů. 11. Hospodaření obcí. Funkce obcí, územní rozvoj obcí, finanční postavení obcí, rozpočtový proces na úrovni obcí, struktura příjmů obcí, možnosti ovlivňování příjmů obcemi. 12. Vyrovnanost veřejných rozpočtů. Vyrovnanost veřejných rozpočtů, vznik rozpočtového deficitu, cyklický a strukturální deficit, veřejný dluh. 13. Sociální pojištění. Účel a obsah sociálního pojištění v ČR, vazba ke státnímu rozpočtu a mechanismus hospodaření, poplatníci a konstrukce pojistného. 14. Zdravotní pojištění. Formy organizace a financování zdravotní péče ve vyspělých zemích. Veřejné zdravotní pojištění v ČR, vazba ke státnímu rozpočtu, poplatníci a konstrukce pojistného. 15. Nástroje řešení důchodové nerovnosti. Přístupy vyspělých zemí k řešení nerovností, metody měření chudoby, sociální potřebnost, konstrukce a funkce minimálních příjmových veličin v ČR.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Most 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter